פוליסת ביטוח

מתוך ויקי כלכלי
(הופנה מהדף פוליסה)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגדרה כללית[עריכה | עריכת קוד מקור]

פוליסת הביטוח היא עדות לקיום החוזה בין המבוטח למבטח, ומוגדרת בחוק חוזה הביטוח כ"מסמך חתום בידי המבטח המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם".

צורת הפוליסה ותנאיה[עריכה | עריכת קוד מקור]

בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה)-תש"מ 1980, נקבע כי בפוליסה יפורטו לפחות הפרטים הבאים:

נתוני הפוליסה[עריכה | עריכת קוד מקור]

  • שם המבוטח, מקצועו ומקום מגוריו (ואם קיים מוטב מסוים שאינו המבוטח -
  • שם המוטב.
  • שם המבטח ומענו (לעניין הגשת תביעות).
  • הסיכון המבוטח.
  • גבולות האחריות של המבטח.
  • תנאים וסייגים לחבות המבטח או להיקפה.
  • דמי הביטוח.
  • תאריך הוצאת הפוליסה.

פוליסת הביטוח מתארת מצב הנכון ליום כריתת חוזה הביטוח או ליום תחילת תקופת הביטוח. לעתים חלים באותו מצב שינויים במהלך תקופת הביטוח, כגון - המבוטח מכר את רכבו, רכש רכב אחר, הגדיל את תכולת דירתו, הוסיף מבנה למפעלו, מכר מכונות מהמפעל, הקטין המלאי או שהוא מבקש להפסיק את הביטוח. במקרה שכזה פונה המבוטח למבטחים בבקשה (או במקרה ביטול הפוליסה או הקטנת סכום הביטוח - בהודעה) לשינוי החוזה. אם הסכימו המבטחים לשינוי (או במקרה הודעת ביטול - משקבלו ההודעה), הם עורכים "תוספת" לפוליסה ובה פירוט השינויים (או פירוט מצבה העדכני של הפוליסה). התוספת לפוליסה מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

מבנה הפוליסה[עריכה | עריכת קוד מקור]

כותרת[עריכה | עריכת קוד מקור]

מופיעה בתחילת הפוליסה ובה מצוין שם המבוטח וכתובתו.

מבוא[עריכה | עריכת קוד מקור]

הקדמה, המתארת את התקשרות הצדדים בחוזה ביטוח, והתחייבותו של המבוטח לשלם את דמי הביטוח ("פרמיה"). - הפוליסה תהיה תקפה גם אם המבוטח טרם שילם את דמי הביטוח (למעט בביטוח רכב חובה וביטוח חיים).

סעיף הפעולה[עריכה | עריכת קוד מקור]

סעיף זה מתאר את מקרה הביטוח, פרוט התחייבותם של המבטחים לפי חוזה הביטוח. בביטוח רכוש, יצוין סעיף הפעולה באחת מהשתיים:

א. במתכונת תיסכונות ספציפיות - פרוט התיסכונות בפניהן מכסה הפוליסה את הרכוש המבוטח (אש, התפוצצות, התהפכות, פריצה וכו').

ב. במתכונת "כל הסיכונים" - פירוט התיסכונות שאינן מכוסות, דהיינו - כל נזק כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי צפוי הנובע מתיסכונת שאינה נקובה בחריגי הפוליסה - יכוסה.

הגדרות[עריכה | עריכת קוד מקור]

פירוט המושגים הנכללים בחוזה הביטוח והגדרתם כדי שניתן יהיה להבין את משמעותם בהקשר לחוזה הביטוח, בייחוד במקרים בהם יש משמעויות נוספות בחיי היום-יום.

סייגים[עריכה | עריכת קוד מקור]

את סייגי הפוליסה ניתן לחלק לארבע קבוצות: א. סייגים אשר אינם ניתנים לביטול משום שביטוח כנגד אותם המקרים המתוארים בהם נוגד את טובת הציבור (כמו ביטוח הריסת רכוש בפקודת השלטונות-סכנה משפטית) או שמדובר במקרי של אסונות אשר יגרמו נזק למספר גדול של מבוטחים בו זמנית קטסטרופה ואשר המבטח לא יוכל לעמוד בתשלום תגמולי הביטוח בגינם (כמו למשל ביטוח סיכוני קרינה גרעינית במדינת ישראל).

ב. סייגים הניתנים לביטול - לעתים תמורת פרמיה נוספת כמו ביטוח סיכוני פריצה או רעידת אדמה שהם מוחרגים בפוליסה הבסיסית לביטוח רכוש.

ג. סייגים העוסקים בסיכונים אשר בדרך כלל אין נוהגים לבטחם בפוליסה סטנדרטית, אולם במקרה הצורך ניתן להוציא פוליסה מיוחדת עבורם באותו ענף ביטוח, למשל נזק תוצאתי מוצא מכלל ביטוח לפי פוליסת האש, אולם ניתן לבטח סוג מסוים של נזק תוצאתי לפי הפוליסה לביטוח אובדן רווחים כתוצאה מנזק אש.

תנאים[עריכה | עריכת קוד מקור]

את תנאי הפוליסה מחלקים לשלוש קבוצות:

א. תנאים קודמים לחוזה

ב. תנאים מפסיקים

ג. תנאי קודמים לחבות המבטח

ד. תנאים כלליים

הרשימה[עריכה | עריכת קוד מקור]

ה"רשימה" (או ה"מפרט") היא אותו חלק בפוליסה בו מצוינים כל הפרטים הנוגעים לאותו ביטוח בלבד. ריכוז כל אותם פרטים בחלק אחד של הפוליסה נועד, כאמור, להקל על הפקת המסמך.

רשימת הפוליסה נחלקת לארבע חלקים: א. פרטים שאינם נוגעים במישרין למושא הביטוח.

1. פרטי המבוטח כפי שצוינו על ידו בהצעת הביטוח, כולל שמו וכתובתו לצורך התכתבות עם המבטחים. כתובת זו אפשר שתהיה שונה מכתובת מושא הביטוח. 2. מספר הפוליסה - המשמש את המבטחים לצורך ניהול מערכת הנהלת החשבונות והתביעות שלהם. מספר הפוליסה הינו מספר סתמי הנקבע אצל כל מבטח לפי צרכיו ויכול לכלול לדוגמא מספרי קוד שונים המצביעים על סוג הביטוח, שנת עריכת הביטוח, הסניף או המחוז המנפיק את הפוליסה, ענף הביטוח וכו'.

ב. פרטים הנוגעים במישרין למושא הביטוח.

1. תאור נשוא הביטוח.

תאור מושא הביטוח בביטוחי נכסים (רכוש) - הפוליסה לביטוח רכוש אינה פוליסה כללית המכסה כל רכוש אשר למבוטח יש אליו זיקה, אלא אך ורק רכוש המפורט על ידי המבוטח בהצעת הביטוח ואשר המבטח הסכים לבטחו. אין מתכונת אחידה לתיאור הרכוש המבוטח. ניתן לתאר את הרכוש המבוטח לדוגמא: מפעל כיחידה אחת על מבניו ותכולתם, או לתאר בנפרד כל מבנה ותכולתו. נין אף לפרט בנפרד בתיאורו של כל פריט שבתכולה. לכל דרך תאור יתרונות וחסרונות משלה, אם לגבי קביעת סכום ביטוח הולם ואם לגבי יישום סעיף "ביטוח חסר". על פי רוב יכוונו המבטחים את המבוטח בהצעת הביטוח לדרך תאור הרכוש.

2. מקומות הכיסוי.

מקומות הכיסוי בביטוח נכסים (רכוש) - הכיסוי הביטוחי יוגבל לכסות את הרכוש המבוטח במקום מסוים (וזאת עקב טיבו הסטטי של הרכוש). אולם יש ורכוש, אף כי נמצא כרגיל במקום מסוים, עשוי להימצא גם במקומות אחרים, כגון מכונות המפעל המועברות לצורך תיקון לבית מלאכה חיצוני. ניתן להרחיב את מסגרת ביטוח הרכוש כדי לכסות גם רכוש הנמצא במקומות אחרים, בין אם פורטו בפוליסה ובין אם לאו.

3. סכומי הביטוח.

אחת הדרישות המוקדמות שסיכון טהור יהיה בר ביטוח, היא, כאמור, שניתן יהיה למדוד את הנזק מדידה כספית מדויקת היות והתחייבותם של המבטחים היא כספית (או שוות ערך כספית), היא מוגבלת מראש ללא למעלה מסכום הביטוח. סכומי הביטוח בביטוח נכסים (רכוש) - נקבעים, כרגיל, על ידי המבוטח ולא על ידי המבטחים (מקובל גם כי המבטחים מפנים מעריך מטעמם להערכת הרכוש המבוטח או העומד לביטוח). בציון סכום הביטוח בפוליסה אין משום הכרה מצד המבטחים בערך הרכוש המבוטח, ואין הוא בהכרח הסכום שישולם במקרה אובדן כללי. סכום הביטוח הנקוב בפוליסות רכוש הוא אך ורק סייג לחבות המבטחים, וכן הסכום על פיו תחושב כרגיל פרמיית הביטוח.

חתימה[עריכה | עריכת קוד מקור]

על הרשימה לפוליסה חותם המבטח.

סוג תנאים לפוליסה[עריכה | עריכת קוד מקור]

תנאים קודמים לחוזה[עריכה | עריכת קוד מקור]

התנאים אשר קיומם מהווה תנאי מוקדם לעצם קיומו של חוזה הביטוח, (למשל: קיומו של הרכוש נשוא חוזה הביטוח מהווה דוגמא לתנאי זה). תנאים אלו מבטלים את חוזה הביטוח מעיקרו אם לא עמד בהם המבוטח (כגון: השגת הביטוח במרמה, או שלמבוטח אין כלל זיקה לנשוא הביטוח).

תנאים מפסיקים[עריכה | עריכת קוד מקור]

אותם התנאים אשר הפסקת קיומם מביא לסיומה של פוליסה הביטוח לפני תום תקופת הביטוח. למשל, לפי סעיף 16 - ב' לחוק חוזה הביטוח, מתבטל חוזה הביטוח מאליו אם אחרי כריתת החוזה נעשה מקרה הביטוח בלתי אפשרי. אלו גם התנאים המאפשרים למבטח לבטל את הפוליסה תוך תקופה הנקובה בחוזה באם לא עמד בהם המבוטח (כגון הודעה על שינוי שחל בתקופת הביטוח בעניין מהותי, או הסכם שבו הבטיח המבוטח לנקוט עד ליום מסוים באמצעים להקלת הסיכון למבטח - ולא עמד בהבטחתו, יוכל המבטח לבטל את החוזה - בהודעה על פי כללי החוזה - תנאי ביטול).

תנאי קודמים לחבות המבטח[עריכה | עריכת קוד מקור]

תנאים אלו אינם משפיעים על תוקף הפוליסה אלא מהווים תנאים קודמים לחבות המבטח לגבי מקרה ביטוח מסוים. למשל לפי סעיף 16 - ב' לחוק חוזה הביטוח, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט. תנאים המבטלים או מפחיתים (לפי נסיבות המקרה) את חבות המבטח במקרה נזק, וזאת באם לא עמד בהם המבוטח (כגון אי מתן הודעה מיידית (או בתוך זמן סביר) למבטח על קרות מקרה ביטוח).

תנאים כלליים[עריכה | עריכת קוד מקור]

התנאים אשר בהם נקבע כיצד ינהגו הצדדים לחוזה הביטוח במקרה מסוים. תנאים אלו אינם משפיעים ישירות על תוקף הפוליסה או על חבות המבטח. התנאים המקובלים על סוג החוזה (תחולת חוקים, תקנות וכו') זכויות המוקנות לצדדים על פי דין (זכות התחלוף המוקנית למבטח).