תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

מתוך ויקי כלכלי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים
שם החברה המנהלת: ___________________ (להלן: "החברה המנהלת")
שם קופת הגמל: _____________________ (להלן: "קופת הגמל")
מספר מס הכנסה של קופת הגמל: _____________________
                                                            תוכן עניינים
הגדרות 4
פרשנות 4
חובת נאמנות 5
הצטרפות לקופת הגמל 5
הפקדות לקופת הגמל 5
8 הפקדות מעסיק ועמית-שכיר 5
9 איחור בהפקדות על ידי המעסיק 6
10 הפקדות עמית עצמאי 6
11 הפקדות למסלולי השקעה 6
משיכת כספים מקופת הגמל 6
12 משיכת כספים בידי עמית-שכיר ממרכיב הפיצויים בקופת הגמל 6
13 משיכת כספים בידי עמית-שכיר מקופת גמל לתגמולים 6
14 משיכת כספים בידי עמית ממרכיב התגמולים בקופת גמל לא משלמת לקצבה 7
15 משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים של עמית-עצמאי 7
16 משיכת כספים של עמית שיתופי 7
17 משיכת כספי פיצויים על ידי מעסיק 7
18 מועדי התשלום לעמית המושך כספים 8
19 דיווח לעמית המושך כספים 8
20 איחור בתשלום לעמית המושך כספים 8
21 ניכוי מס 8
העברת כספים בין קופות גמל ובין מסלולי השקעה בקופה 8
22 העברת כספים מקופת הגמל לקופת גמל אחרת 8
23 סייג להעברת הכספים 8
24 מועדי העברת הכספים 9
25 איחור בהעברת הכספים 9
26 העברת כספים בין מסלולי השקעה 9
השקעות קופת הגמל 9
27 הוראות כלליות 9
מוטבים בקופת הגמל 9
28 הוראות כלליות 9
29 קיימת הוראת מינוי מוטבים 10
30 הוראת מעבר לעניין הוראות מוטבים ישנות 10
31 מינוי מוטבים בצוואת העמית 10
32 לא קיימת הוראת מינוי מוטבים 11
33 מות מוטב 11
34 העברת כספים המגיעים למוטב לחשבון חדש 11
35 כספי הפיצויים 11
ניהול חשבונות העמיתים בקופת הגמל 12
36 סכומים אשר ניתן לגבות מנכסי קופת הגמל ומחשבונות העמיתים 12
37 העברה או שעבוד של זכויות עמית 12
קבלת מידע על חשבון העמית בקופת הגמל 12
38 הוראות כלליות 12
39 דרכי ההתקשרות עם העמית 12
40 דין וחשבון שנתי לעמית 12
41 דין וחשבון רבעוני לעמית 12
שונות 13
42 סיום חברות עמית בקופה 13
43 מיזוג והעברת ניהול קופת הגמל 13
דמי הניהול 13
44 דמי הניהול אשר נגבים מהעמית בקופת הגמל 13
45 הגבלה בשינוי דמי הניהול לעמית 13
46 הודעה לעמית בעת העלאת דמי הניהול 13
הלוואות לעמיתים בקופת הגמל 14
כיסויים ביטוחים בקופת הגמל 14
48 כיסוי ביטוחי במסגרת קופת הגמל 14
49 ביטוח חיים קבוצתי וביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי 15
ערבויות שניתנו לעמיתי קופת הגמל 15
הגדרות
בעל רישיון כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונים), התשס"ה-2005.
ההסדר התחיקתי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק קופות גמל") והתקנות מכוחו, פקודת מס הכנסה, תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן: "תקנות מס הכנסה"), חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים") וכל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות וההנחיות של הממונה או של כל גורם מוסמך אחר, אשר חלים על קופות הגמל והחברות המנהלות.
הממונה, חברה מנהלת, מוטב, מעסיק, מרכיב הפיצויים, נכסי קופת גמל, עמית, עמית-עצמאי, עמית-שכיר, עמית שיתופי, פיצויים, קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל מסלולית, תגמולים כהגדרתם בחוק קופות גמל.
חוק גיל פרישה חוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004.
חוק פיצויי פיטורים חוק פיצויים פיטורים, התשכ"ג-1963.
מסלול השקעה כהגדרתו בהגדרת קופת גמל מסלולית.
מסלול השקעה ברירת מחדל המסלול שבו ינוהלו כספי העמית, ובכלל כך מרכיב הפיצויים, כל עוד לא בחר העמית במסלול השקעה אחר.
מרכיב התגמולים כהגדרתו בסעיף 23(ה) לחוק קופות גמל.
מרכיב תשלומי העובד, מרכיב תשלומי המעסיק כמשמעותם בסעיף 21 לחוק קופות גמל.
משכורת הכנסת עבודה שממנה מופקדים תשלומים לקופת הגמל, כפי שדווחה על ידי המעסיק לחברה המנהלת.
סכום צבירה מזערי, סכום קצבה מזערי כהגדרתם בסעיף 23(ה) לחוק קופות גמל.
קופה מעבירה, קופה מקבלת כהגדרתן בתקנות הניוד.
ריבית פיגורים שיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי במשרד האוצר, כשיעורה מעת לעת.
תקנות הניוד תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008.
תקנות ההשקעה תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב- 2012.
תקנות האיתור תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב- 2012.
תקנות כיסויים ביטוחיים תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), התשע"ג-2013.
תקנות תשלומים תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014.
פרשנות
1. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד אף בלשון רבים משמעו, וכל האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעו, אלא אם מופיעה הוראה מפורשת אחרת.
2. לכל מונח שלא הוגדר בתקנון זה תהא המשמעות הנודעת לו במקומו המתאים בהסדר התחיקתי, בחוק הפרשנות התשמ"א-1981, או כמפורט במקומות המתאימים בתקנון, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.
3. הוראות בתקנון זה אשר נכתבו כשיקוף של הוראות בהסדר התחיקתי נועדו לשם תיאור של עיקרי ההסדר התחיקתי הנוגעים לעניין בפני עמיתי הקופה. יודגש, כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסדר התחיקתי לבין האמור בתקנון או במסמכים הנלווים, יגברו הוראות ההסדר התחיקתי.
4. זכויות וחובות העמיתים לא ייקבעו אלא לפי הוראות התקנון.
5. בכל מקרה שבו זוכה בטעות חשבון העמית בקופה בסכומי כסף שלהם הוא לא היה זכאי, תהא החברה המנהלת רשאית לחייב את חשבונותיו בקופה בשל סכומים אלה בצירוף הרווחים שהצטברו עליהם עד למועד השבתם לחברה המנהלת.
חובת נאמנות וטובת העמיתים
6. בניהול נכסי קופת הגמל, במתן שירות לעמיתים ובמילוי שאר תפקידיה לפי הוראות חוק קופות גמל, תפעל החברה המנהלת באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהעמיתים, לא תפלה בין הזכויות המוקנות לאותם עמיתים ולא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובתם.
הצטרפות לקופת הגמל
7. הוראות כלליות
7.1 החברה המנהלת רשאית לאשר הצטרפותו של עמית או לסרב לקבלו כעמית וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין.
7.2 החברה המנהלת לא תהיה רשאית לסגור חשבון של עמית בקופת הגמל בניגוד לרצונו, מלבד במקרים המפורטים בסעיף 42 להלן.
7.3 צירוף עמית לקופת גמל, שלא באמצעות מעסיקו, ייעשה במועד שבו הושלמו הפעולות שלהן, לפי המאוחר;
7.3.1 קבלת טופס הצטרפות לקופה;
7.3.2 אישור החברה המנהלת לצירוף העמית.
7.4 צירוף עמית לקופת גמל באמצעות מעסיקו, לרבות באמצעות דיווח ממוכן של המעסיק, ייעשה במועד שבו הושלמו הפעולות שלהן, לפי המאוחר;
7.4.1 קבלת נתונים מהמעסיק לעניין צירוף העובד כנדרש בהנחיות הממונה לעניין זה;
7.4.2 אישור החברה המנהלת לצירוף העמית.
7.5 על אף האמור לעיל, צירוף עמית לקופת גמל באמצעות מעסיקו לפי הסכם שנחתם לפי הוראות סעיף 20(ב) לחוק קופות גמל, ייעשה במועד שבו התקבלו הנתונים כאמור בסעיף 7.4.1 לעיל; הסכם כאמור יכלול התחייבות המעסיק להעביר תשלומים בשל כל עמית לגביו מעביר המעסיק נתונים אלה.
7.6 לא בחר עמית מסלול השקעה במסגרת תהליך ההצטרפות, יצורף העמית למסלול השקעה ברירת מחדל  בהתאם למפורט בנספח א'.
הפקדות לקופת הגמל
8. הפקדות מעסיק ועמית-שכיר
8.1 מרכיב תשלומי העובד, מרכיב תשלומי המעסיק ומרכיב תשלומים עבור פיצויים יועברו לזכות חשבונו של העמית בקופה בדרך של תשלומים חודשיים רצופים ממשכורתו של העמית.
8.2 כל תשלומי העמית השכיר ששולמו למרכיב תשלומי העובד, ישולמו לאותו חשבון קופת גמל אליו שילם המעסיק את מרכיב תשלומי המעסיק בשל אותו חלק מהמשכורת שבשלו הופקד מרכיב תשלומי המעסיק.
8.3 סכומי ההפקדות לעמית שכיר יהיו בכפוף למפורט להלן:
8.3.1 הפקדה של מעסיק למרכיב תשלומי המעסיק לא תעלה על שיעור של 7.5% ממשכורתו של העובד.
8.3.2 הפקדה של העובד למרכיב תשלומי העובד לא תעלה על שיעור של 7% ממשכורתו של העובד.
8.3.3 הפקדה של מעסיק למרכיב התשלומים עבור פיצויים לא תעלה על שיעור של 8.33% ממשכורתו של העובד.
8.4 מעסיק יפקיד לקופת הגמל תשלומים בהתאם לתקנות תשלומים, בשל מרכיב תשלומי המעסיק ומרכיב תשלומים עבור פיצויים לפי המוקדם מבין:
8.4.1 שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
8.4.2 חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.
8.5 החברה המנהלת תקבל תשלומים של עמית-שכיר בהתאם לתקנות תשלומים, במועד האמור בסעיף 8.4 לעיל; התשלומים ייגבו באמצעות המעסיק אשר ינכה אותם ממשכורת העמית-השכיר בעת תשלומה.
9. איחור בהפקדות על ידי המעסיק
לא הפקיד מעסיק תשלומים בעד עובד לקופת גמל במועד הקבוע בסעיף 8.4, ישלם לקופת הגמל ריבית פיגורים, לרבות ריבית שנצטברה בשל חוב ריבית, בעד התקופה שמתחילה ביום 16 בחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשה הפקדת התשלומים, ומסתיימת במועד התשלום בפועל; החברה המנהלת תפעל לגביית תשלומי הריבית כאמור.
10. הפקדות עמית עצמאי
חברה מנהלת תקבל תשלומי עמית-עצמאי בדרכים המפורטות בתקנות תשלומים במועדים הקבועים בהוראות ההסדר התחיקתי.
11. הפקדות למסלולי השקעה
11.1 עמית רשאי להפקיד כספים או להעביר כספים לכל אחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בנספח א' שעניינו "מסלולי השקעה בקופת גמל".
11.2 על אף האמור בסעיף 11.1 לעיל, עמית יהיה רשאי להפקיד כספים למרכיב הפיצויים במסלול השקעה שאינו מסלול השקעה ברירת מחדל או להעבירם למסלול השקעה שאינו מסלול השקעה ברירת מחדל אם מתקיים אחד מאלה:
11.2.1 המעסיק אישר ביצוע הפקדה או העברה כאמור.
11.2.2 כספים כאמור באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
משיכת כספים מקופת הגמל
12. משיכת כספים בידי עמית-שכיר ממרכיב הפיצויים בקופת הגמל
משיכת כספים של עמית-שכיר ממרכיב הפיצויים בקופת הגמל תבוצע לאחר קבלת הודעת מעסיק על פרישתו של העובד. עמית אשר רשאי למשוך כספים ממרכיב הפיצויים בחשבונו בקופה, רשאי להעביר כספים אלו לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה על שמו של העמית, שלא ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת לאחר שנוכה מהם מס כדין בהתאם לסעיף 23(א)(2א) לחוק קופות גמל.
13. משיכת כספים בידי עמית-שכיר מקופת גמל לתגמולים
13.1 עמית שכיר יהיה רשאי למשוך כספים מחשבונו בקופת גמל לתגמולים שהופקדו עד סוף שנת המס 2007, בהתקיים אחד מאלה:
13.1.1 בהגיעו לגיל 60.
13.1.2 לפי מבחני הכנסה שלו ושל בן זוגו, לצורך הוצאות רפואיות שלו או של קרובו ובעקבות קביעת דרגת נכות לו או לקרובו, והכל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
13.1.3 לגבי סכומים העומדים לזכות העמית שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני יום כ"א בטבת התשס"ה (2 בינואר 2005) וכן הרווחים שמקורם באותם תשלומים - גם בהתקיים אחד מאלה:
13.1.3.1 בהגיעו לגיל 60 אם פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות.
13.1.3.2 העמית פרש ממקום עבודתו כתוצאה מפיטורים או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעסיק בו אינו משלם בעבורו כספים לקופת גמל לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.
14. משיכת כספים בידי עמית ממרכיב התגמולים בקופת גמל לא משלמת לקצבה
14.1 משיכה בידי עמית ממרכיב התגמולים בקופת גמל לא משלמת לקצבה תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה, או בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
14.1.1 העמית הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, סך הכספים בחשבונותיו בקופות גמל אינו עולה על סכום הצבירה המזערי, ולא משולמת לו קצבה או משולמת לו קצבה אשר עולה על סכום הקצבה המזערי, והכל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
14.1.2 משיכה מחשבון חדש אליו הופקדו כספים ממרכיב הפיצויים או כספים שהועברו על ידי מוטב, כאמור בסעיפים 12 ו-34.
14.1.3 לפי מבחני הכנסה שלו ושל בן זוגו, לצורך הוצאות רפואיות שלו או של קרובו ובעקבות קביעת דרגת נכות לו או לקרובו, והכל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
14.2 סכום ששילמה קופת גמל לא משלמת לקצבה לעמיתיה שלא בהתאם לאמור בסעיף 14.1 לעיל ייחשב כמשיכה שלא כדין וימוסה בשיעור המס הקבוע בהוראות ההסדר התחיקתי.
14.3 ביקש העמית למשוך כספים ממרכיב התגמולים בקופת גמל לא משלמת לקצבה בהתקיים התנאים המפורטים בסעיפים 14.1.1 ו- 14.1.3 לעיל , ימציא לחברה המנהלת אישור של פקיד שומה על התקיימות התנאים האמורים.
15. משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים של עמית-עצמאי
15.1 החברה המנהלת תשלם את הכספים שהצטברו בחשבונו של עמית-עצמאי בקופת גמל לתגמולים או בחשבונו של ילדו הקטין, אם הוא אפוטרופסו, בהתקיים אחד מאלה:
15.1.1 בהתקיים האמור בסעיף 13.1.1 ו-13.1.2 לתקנון זה.
15.1.2 לגבי כספים שהופקדו עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 לדצמבר 2005), בהתקיים אחד מאלה:
15.1.2.1 אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון בכפוף לאמור בתוספת הראשונה לתקנות מס הכנסה.
15.1.2.2 אם הגיע לגיל 60.
15.1.3 לגבי כספים שהופקדו מיום א' בטבת התשס"ו (1 לינואר 2006) ואילך - אם הגיע לגיל 60, בכפוף לאמור בתוספת הראשונה לתקנות מס הכנסה.
16. משיכת כספים של עמית שיתופי
משיכה בידי עמית שיתופי תבוצע בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
17. משיכת כספי פיצויים על ידי מעסיק
17.1 מעסיק שהפקיד כספים בקופה בשל עובדו, יהיה זכאי לקבל את הכספים שהפקיד למרכיב הפיצויים –
17.1.1 כאשר עובדו חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, והסכומים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה או שהם מיועדים גם לביטוח קצבה אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהם ניתנים להחזרה, והמעסיק המציא לחברה המנהלת אחד מאלה:
17.1.1.1 הצהרתו כי העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים וכי הכספים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה או שהם מיועדים גם לביטוח קצבה אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, שיצרף המעסיק, כי הם ניתנים להחזרה. המעסיק יצרף להצהרה את התחייבותו לשיפוי קופת הגמל במידה והיא תחויב בתשלום פיצויי פיטורין לאותו עובד. ההתחייבות תחול גם על חליף המעסיק.
17.1.1.2 פסק דין הצהרתי של בית הדין לעבודה המאשר כי העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין, וכי הכספים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה או שהם מיועדים גם לביטוח קצבה אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, כי הם ניתנים להחזרה.
17.1.2 לפי פסק דין של בית הדין לעבודה המורה לקופה להחזיר כספים למעסיק.
17.2 חברה מנהלת תודיע לעמית על כוונתה להחזיר כספים למעסיק ותצרף להודעתה את הצהרת המעסיק או פסק הדין, לפי העניין, וזאת 60 ימים לפחות בטרם ביצוע ההחזר, אלא אם קבע בית הדין תקופה קצרה יותר או התקבלה הסכמת העמית. ההודעה תישלח באמצעות דואר רשום לכתובת מגוריו של העמית, ואם היתה בידי החברה המנהלת כתובת שאליה ביקש העמית לשלוח אליו דברי דואר שאינה כתובת מגוריו – לכתובת שאליה ביקש העמית לשלוח כאמור.
17.3 התנגד העמית להשבת כספי הפיצויים למעסיק, יושבו כספים אלו למעסיק רק לאחר שהחברה המנהלת תקבל פסק דין של בית דין לעבודה אשר מורה לה להעביר את הכספים למעסיק כאמור.
18. מועדי התשלום לעמית המושך כספים
18.1 חברה מנהלת תשלם לעמית הזכאי לכספים על פי הוראות תקנון זה, אשר העביר לה בקשה מלאה וחתומה למשיכת כספים המגיעים לו מן הקופה בתוך ארבעה ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה המנהלת.
18.2 חל מועד התשלום באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש פלוני, רשאית החברה המנהלת לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
18.3 ביקש העמית לקבל את הכספים בתשלומים חודשיים רצופים, תעביר לו החברה המנהלת את התשלומים ביום קבוע בכל חודש בהתאם להחלטת החברה המנהלת.
19. דיווח לעמית המושך כספים
החברה המנהלת תשלח לעמית מושך דוח על המשיכה, וזאת תוך 10 ימי עסקים מיום תשלום הכסף לעמית. הדוח יכיל, בין היתר, נתונים לגבי החשבון בקופה שממנו נמשכו הכספים, פרטי החשבון שאליו הועברו הכספים, תאריך ביצוע ההעברה וסכום המשיכה.
20. איחור בתשלום לעמית המושך כספים
20.1 לא שילמה החברה המנהלת כספים לעמית במועד שנקבע לתשלום הכספים כאמור בסעיף 18, תשלם לו את הכספים שנזקפו לטובתו באותו מועד ובנוסף תשלם לעמית מתוך דמי הניהול שהיא גובה מחשבונות העמיתים בקופה ריבית פיגורים, בשל התקופה המתחילה במועד שנקבע לתשלום הכספים כאמור ועד מועד תשלומם בפועל. ריבית הפיגורים תחושב על פי הסכום שהיה אמור להשתלם במועד שנקבע לתשלום הכספים.
20.2 במקרים שבהם הסכום שעמד לזכות העמית במועד שבו שולמו הכספים בפועל, גבוה מהסכום שעל החברה המנהלת לשלם לעמית לפי סעיף 20.1 לעיל, תשלם החברה המנהלת לעמית גם את ההפרש בין ריבית הפיגורים לבין הסכום שעמד לזכות העמית במועד שבו שולמו הכספים בפועל.
21. ניכוי מס
חברה מנהלת תנכה מכספים המשולמים לעמית את שיעור המס או סכום המס בהתאם להסדר התחיקתי.
העברת כספים בין קופות גמל ובין מסלולי השקעה בקופה
22. העברת כספים מקופת הגמל לקופת גמל אחרת
העמית יהיה רשאי להעביר כספים מחשבונו בקופה לקופת גמל אחרת, בכפוף להוראות תקנות הניוד והוראות הממונה בעניין.
23. סייג להעברת הכספים
23.1 לא ניתן להעביר כספים מקופת הגמל אל קופת גמל אחרת במקרים אלה:
23.1.1 מוטל עיקול או שעבוד שנעשה כדין על חשבונו של העמית בסכום מלוא היתרה הצבורה.
23.1.2 קיימת בחשבונו של העמית יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
23.1.3 העמית נפטר לפני המועד הקובע כהגדרתו בתקנות הניוד.
23.1.4 הקופה המקבלת היא קופת גמל סגורה כהגדרתה בתקנות הניוד.
23.1.5 העמית הגיש בקשת העברה לקרן חדשה זכאית, כהגדרתה בתקנות הניוד, מקופת הגמל, והוא ממשיך להיות עמית פעיל בקופת הגמל.
24. מועדי העברת הכספים
24.1 החברה המנהלת תעביר לקופה המקבלת את היתרה הצבורה של העמית בחשבונו בקופת הגמל או חלק מהיתרה, לפי העניין, בהתאם להוראות תקנות הניוד והוראות הממונה בעניין.
24.2 על אף האמור בסעיף 24.1 לעיל, החברה המנהלת לא תעביר את חלק היתרה הצבורה של העמית שלא ניתן להעבירו, לרבות בשל עיקול או שיעבוד כדין, לפי העניין.
25. איחור בהעברת הכספים
עמית אשר עבר לקופה מקופת גמל אחרת, והחברה המנהלת של קופת הגמל האחרת איחרה בביצוע ההעברה כאמור בסעיף 24.1, או שהחברה המנהלת לא העבירה את בקשת העברת הכספים לחברה המנהלת של קופת הגמל האחרת במועד שנקבע לכך לפי הוראות הממונה, או שעוכבה העברת כספים לקופת הגמל בשל דחיית בקשת העברת הכספים על ידי החברה המנהלת של קופת הגמל האחרת והחברה המנהלת אחראית לעיכוב האמור, יהיה העמית זכאי לקבל הפרשי התשואה מהחברה המנהלת של קופת הגמל או מהחברה המנהלת של קופת הגמל האחרת, לפי העניין, בהתאם לתקנות הניוד.
26. העברת כספים בין מסלולי השקעה
26.1 עמית בקופה רשאי להעביר כספים ממסלול השקעה אחד או ממספר מסלולי השקעה למסלול השקעה אחר, או מספר מסלולי השקעה, בהתאם למסלולי ההשקעה הקיימים בנספח א', על ידי מתן הוראה לפי נהלי החברה המנהלת.
26.2 העברת כספים בין מסלולי השקעה תתבצע בתוך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת בקשת העברה מלאה וחתומה, בחברה המנהלת וזאת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
26.3 העבירה החברה המנהלת את הכספים לאחר המועד הקבוע בסעיף 26.2 לעיל, יחולו לעניין זה הוראות סעיף 20 לעיל, בשינויים המחויבים.
26.4 אם חל מועד העברת הכספים באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש פלוני, רשאית החברה המנהלת לדחות את מועד העברת הכספים ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
השקעות קופת הגמל
27. הוראות כלליות
27.1 החברה המנהלת תחזיק ותנהל את נכסי קופת הגמל בנפרד מרכושה.
27.2 החברה המנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה כפי שנקבעה בנספח א' בידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות ובכפוף לתקנות ההשקעה; לעניין זה, יראו כל מסלול השקעה בקופה כאילו היה קופה נפרדת.
27.3 החברה המנהלת תהיה רשאית להוסיף מסלולי השקעה בקופה או לסגור מסלולי השקעה בקופה במידה ואין במסלול חשבונות של עמיתים או נכסים מנוהלים, ובאישור הממונה בלבד.
מוטבים בקופת הגמל
28. הוראות כלליות
28.1 עמית מצטרף רשאי למסור לחברה המנהלת הוראת מינוי מוטבים בגין הסכומים שיעמדו לזכותו בחשבון ערב פטירתו (להלן: "כספי החיסכון") ובגין תגמולי ביטוח שינבעו מביטוח חיים קבוצתי, אם החברה המנהלת עורכת ביטוח כאמור לעמיתי הקופה (להלן: "תגמולי הביטוח").
28.2 הוראת המוטבים תימסר באחת הדרכים הבאות[1]:
28.2.1 קבלת עותק מקורי של הוראת מינוי המוטבים; לעניין זה, מסמך החתום בחתימה גרפית ממוחשבת המקיימת את הוראות הממונה, ייחשב כעותק מקורי.
28.2.2 קבלת העתק מהוראת המוטבים באמצעות בעל רישיון, בצירוף הצהרה של בעל הרישיון לפיה הוראת המוטבים נחתמה לפניו ושהעמית זוהה על ידו.
28.2.3 קבלת העתק של הוראת המוטבים, ובכלל כך באמצעות מדיה דיגיטלית, או אם מסר העמית מסמך מקור של הוראת המוטבים לבעל רישיון ובעל הרישיון העבירו לחברה המנהלת במדיה דיגיטלית, ובלבד שהחברה המנהלת תתקשר לעמית עם קבלת הוראת המוטבים, ותודיע לו, לאחר שזוהה העמית בהתאם להוראות הממונה בעניין מענה לעמיתים הפונים למוקדים הטלפונים של גוף מוסדי, כי התקבלה אצלה הוראת מוטבים כאמור, תפרט בפניו את תוכנה של ההוראה ותתעד את השיחה עמו.
28.3 בהוראת מינוי מוטבים לקופה, עמית יהיה רשאי להתייחס בנפרד לכספי חיסכון ולתגמולי ביטוח. לא התייחס העמית בנפרד לתגמולי הביטוח, יהיו המוטבים לעניין תגמולי הביטוח אותם מוטבים הזכאים לכספי החיסכון בחשבונו בהתאם להוראת מינוי המוטבים שניתנה לגבי כספי החיסכון.
28.4 פרטים אודות המוטבים ייכללו לפחות את הנתונים הבאים:
28.4.1 שם פרטי.
28.4.2 שם משפחה.
28.4.3 מספר הזהות (או מספר דרכון לתושב זר).
28.4.4 במידה והמוטב הוא תאגיד - שם התאגיד, כתובתו ומספר הח.פ שלו או המקביל שלו אם התאגיד הוא תאגיד זר.
28.5 לא מסר העמית המצטרף לחברה המנהלת הוראה למינוי מוטבים או לא מסר את הנתונים המצוינים בסעיף 28.4 לעיל לגבי המוטבים, תודיע החברה המנהלת לעמית המצטרף במועד ההצטרפות או לאחר מכן, כי עד שלא ימסור את הנתונים האמורים, תנהג החברה המנהלת כאילו לא מינה מוטבים ויחול האמור בסעיף 32 להלן, והכל בכפוף להוראות סעיף 31 להלן.
28.6 אין בהוראות תקנון זה כדי להכליל סכומים העומדים לזכות מוטבים של עמית שנפטר כחלק מעיזבונו של העמית.
28.7 עמית רשאי לבצע שינויים בהוראת מינוי המוטבים בחשבונו בקופה, אם ימסור לחברה המנהלת או לנציג מטעמה את הוראת המוטבים החדשה בהתאם להוראות סעיפים 28.1 עד 28.4 לעיל, ולעניין סעיף 28.4 תודיע החברה המנהלת לעמית כי עד להשלמת הפרטים הנדרשים לפי הסעיף האמור, תנהג החברה המנהלת לפי הוראת המוטבים המקורית.
29. קיימת הוראת מינוי מוטבים
29.1 נתן עמית לחברה המנהלת הוראת מינוי מוטבים כאמור בסעיף 28.1, תבצע החברה את הוראת המוטבים בהתאם להוראות אלה:
29.1.1 נקבעו מוטבים אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים ביניהם באופן שווה.
29.1.2 קבע העמית חלקיהם של חלק מהמוטבים בלבד, תחולק יתרת הסכומים באופן שווה בין המוטבים שחלקם לא נקבע.
30. הוראת מעבר לעניין הוראות מוטבים ישנות
הוראות סעיפים 28 ו- 29 לא יחולו לעניין הוראות מינוי מוטבים שניתנו לפני יום [יום תיקון התקנון] (בסעיף זה – "יום התיקון"), ולעניין הוראת מינוי מוטבים כאמור יחולו הוראות התקנון בנוגע להוראת מינוי מוטבים שניתנה בידי עמית בקופה, אשר עמדו בתוקפן ערב יום התיקון.
31. מינוי מוטבים בצוואת העמית
31.1 קבע עמית בצוואתו הסדרים באשר לחלוקת הכספים בקופת הגמל אזי יראו בהוראת הצוואה כהוראת מוטבים ונכסי העמית בקופה יחולקו למוטבים הקבועים בצוואה בהתאם להוראות הצוואה בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:
31.1.1 תאריך הצוואה מאוחר לתאריך האחרון בו נתן העמית הוראת מוטבים לחברה המנהלת.
31.1.2 העתק מצוואתו של העמית נמסר לחברה המנהלת לפני חלוקת הכספים.
31.1.3 הצוואה שנמסרה היא מקורית או נאמנת למקור ואושרה על ידי צו קיום צוואה.
32. לא קיימת הוראת מינוי מוטבים
32.1 לא נתן העמית הוראת מינוי מוטבים, תחלק החברה המנהלת את נכסי העמית בקופה בהתאם להוראות המפורטות להלן:
32.1.1 עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומים העומדים לזכותו בחשבונות הקופה או שציווה להם את כל נכסיו יהיו היורשים על פי הצוואה זכאים לקבל מהחברה את הסכומים העומדים לזכותם בחשבונות הקופה באותם החלקים ביניהם או באותם סכומים כאמור בצוואה בתנאי שהיורשים על פי הצוואה המציאו לחברה עותק של צו קיום הצוואה שניתן על ידי רשם לענייני ירושה או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל, כשהוא מאושר על ידי הרשות שנתנה את הצו או על ידי עורך דין כנכון ומתאים למקור.
32.1.2 ניתן צו ירושה על עזבונו של העמית שנפטר, תחלק החברה המנהלת את נכסי העמית בקופה ליורשים שנקבעו בצו הירושה בהתאם לחלקים להם הם זכאים על פי דין כמפורט בצו הירושה ובלבד שיומצא לחברה המנהלת עותק של צו הירושה שניתן על ידי רשם לענייני ירושה או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל כשהוא מאושר על ידי הרשות שנתנה את הצו או על ידי עורך דין כנכון ומתאים למקור.
32.1.3 החברה המנהלת תאפשר את משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה ובלבד שיתקיימו כל אלה:
32.1.3.1 יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 5,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת כספים מהחשבון; הסכום האמור יעודכן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
32.1.3.2 עברו 3 שנים מפטירת העמית.
32.1.3.3 המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
32.1.3.4 המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית.
32.1.3.5 החברה המנהלת בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.
33. מות מוטב
33.1 מת מוטב לפני מות עמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב שנפטר, יזכו צאצאי המוטב שנפטר בחלקו, ובהעדר צאצאים למוטב שנפטר, יחולקו נכסי העמית בין המוטבים הנותרים בהתאם לחלקם היחסי ובהעדר מוטבים נוספים, ייחשב הדבר כאילו מעולם לא ניתנה הוראת מוטבים וינהגו לפי הוראות בסעיף 32 לעיל.
33.2 מת מוטב לאחר מות העמית ולפני שהועברו הכספים לזכותו, ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב שנפטר, תעביר החברה המנהלת את הכספים ליורשי המוטב.
33.3 חלוקת הכספים לצאצאי המוטב או ליורשיו לפי סעיף זה, תעשה לפי צו ירושה או צו קיום צוואה של המוטב שהעתק שלהם הומצא לחברה המנהלת לפי הוראות סעיף 32 לעיל.
34. העברת כספים המגיעים למוטב לחשבון חדש
מוטב אשר מגיעים לו כספים מקופת הגמל, רשאי לפתוח על שמו חשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה שאליו יועברו הכספים, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת בהתאם לסעיף 23(א)(2ב) לחוק קופות גמל.
35. כספי הפיצויים
35.1 לאחר פטירת העמית ובטרם נסתיימו יחסי עובד מעסיק בינו לבין מעסיקו ישולמו כספי הפיצויים שנצברו בחשבונו לשאיריו כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, כפי שיורה המעסיק ובכפוף להמצאת תעודת פטירה והודעת מעסיק על פרישתו של העובד (טופס 161) חתומה וממולאת על ידי המעסיק ואישור המעסיק לשחרור כספים.
35.2 נפטר עמית לאחר שנסתיימו יחסי עובד מעסיק בינו לבין מעסיקו שהפקיד עבורו את כספי הפיצויים, במקרה בו העמית היה זכאי לכספים בשל סיום היחסים כאמור, וטרם הספיק למשוך את כספי הפיצויים או להעבירם לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה כאמור בסעיף 12 יהיו זכאים לכספים האמורים המוטבים בהתאם לסעיפים 28 עד 32 לעיל. המוטב ימציא לחברה המנהלת תעודת פטירה הכוללת הודעת מעסיק על פרישתו של העובד (טופס 161) חתומה וממולאת על ידי המעסיק ואישור המעסיק לשחרור כספים.
ניהול חשבונות העמיתים בקופת הגמל
36. סכומים אשר ניתן לגבות מנכסי קופת הגמל ומחשבונות העמיתים
36.1 החברה המנהלת לא תגבה מנכסי קופת הגמל, מחשבונות העמיתים בקופה, מתשלומים המועברים לקופה, או מתשלומי הקופה לעמיתים או למוטבים, אלא לפי הוראות ההסדר התחיקתי לרבות בעבור:
36.1.1 דמי ניהול – כאמור בסעיף 44 להלן.
36.1.2 הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
36.1.3 דמי ביטוח הנגבים בעד ביטוח בו מבוטחים העמיתים בהתאם לסעיף 48 להלן.
37. העברה או שעבוד של זכויות עמית
37.1 זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד, למעט העברה או שעבוד כמפורט להלן:
37.1.1 שעבוד של זכויות העמית בקופת גמל לתגמולים הנעשה לאחר המועד שבו זכאי העמית למשוך את הכספים מהקופה לפי הוראות סעיף 23 לחוק קופות גמל.
37.1.2 העברת כספים לנושה במסגרת מימוש שעבוד שנעשה לטובתו לפי הוראות סעיף 37.1.1 לעיל, ויראו מימוש שעבוד כאמור כמשיכת כספים בידי העמית לפי הוראות סעיף 23 לחוק קופות גמל.
37.1.3 העברת כספים לפי חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014.
קבלת מידע על חשבון העמית בקופת הגמל
38. הוראות כלליות
עמית יהא רשאי לקבל מידע על חשבונו בקופה או מידע כללי על קופת הגמל באמצעות פניה לחברה המנהלת, או באמצעות אתר האינטרנט שלה בהתאם להוראות הממונה לעניין זה.
39. דרכי ההתקשרות עם העמית
39.1 משלוח הודעות לעמיתים ייעשה בהתאם לכתובת שעדכן העמית את ההחברה המנהלת, או בהתאם לכתובת שקיבלה החברה המנהלת לפי הוראות ההסדר התחיקתי.
39.2 לא מסר עמית כתובת לחברה המנהלת, משלוח ההודעות ייעשה לכתובת העמית כפי שהיא מופיעה במרשם האוכלוסין, כל עוד לא מסר כתובת אחרת.
39.3 משלוח הודעות לעמיתים אפשר וייעשה באמצעות הדואר האלקטרוני ובלבד שהעמית נתן את הסכמתו לכך. לעמית תישמר האפשרות לבקש מהחברה המנהלת לקבל הודעות באופן המצוין בסעיף 39.1.
39.4 במקרה של ניתוק הקשר עם העמית או עם מוטבי העמית תפעל החברה המנהלת לאיתור העמית או המוטבים כאמור בתקנות האיתור.
40. דין וחשבון שנתי לעמית
החברה המנהלת תשלח לעמיתים מדי שנה,  ולא יאוחר משלושה חודשים מתום שנת המאזן שלה, דין וחשבון לגבי השנה שנסתיימה, במתכונת עליה מורה הממונה; דוח מקוצר יישלח לעמית באמצעות הדואר אלא אם כן ביקש העמית לשלוח לו את הדוח לחשבון הדואר האלקטרוני שלו; דוח מפורט יוצג בחשבונו האישי המקוון של העמית והחברה המנהלת תשלח קישור לדוח האמור לעמית בדואר אלקטרוני או תשלח אותו בדואר רגיל ובלבד שהעמית ביקש זאת ממנה.
41. דין וחשבון רבעוני לעמית
41.1 מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, תציג החברה המנהלת בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, למשך שנה לפחות, דוח רבעוני בהתאם למתכונת עליה מורה הממונה. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי הרבעון האחרון בשנה; החברה המנהלת תשלח קישור לדוח האמור לעמית בדואר אלקטרוני או תשלח אותו בדואר רגיל ובלבד שהעמית ביקש זאת ממנה.
41.2 החברה המנהלת לא חייבת להציג או לשלוח דין וחשבון רבעוני לעמיתים שלא הפקידו או העבירו כספים לקופה במהלך הרבעון הרלוונטי, ובלבד שיתרת החיסכון המצטבר שלהם נמוכה מסך של 50,000 ₪.
שונות
42. סיום חברות עמית בקופה
42.1 עמית יחדל להיות עמית בקופה במקרה שמשך או העביר את כל הכספים אשר מופקדים לזכותו בקופה.
42.2 עמית יחדל להיות עמית בקופה במותו, אז יחולו על כספי העמית הוראות סעיפים 28 עד 35 לתקנון.
43. מיזוג והעברת ניהול קופת הגמל
43.1 החברה המנהלת רשאית למזג את קופת הגמל בקופת גמל אחרת שבניהולה או שבניהולה של חברה מנהלת אחרת בהתאם להוראות סעיף 37 לחוק קופות גמל ובהתאם להוראות שהורה הממונה לעניין זה; החברה המנהלת תמסור לעמיתים הודעות על ביצוע המיזוג, בהתאם להוראות הממונה.
43.2 החברה המנהלת רשאית להעביר את ניהול קופת הגמל לחברה מנהלת אחרת בהתאם להוראות סעיף 41 לחוק קופות גמל והוראות הממונה לעניין זה. החברה המנהלת תמסור לעמיתים הודעה על העברת הניהול כאמור, באופן ובמועד שהורה הממונה.
דמי הניהול[2]
44. דמי הניהול אשר נגבים מהעמית בקופת הגמל
44.1 החברה המנהלת תגבה מהעמיתים בקופה כדמי ניהול את אלה:
44.1.1 מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית בשיעור שלא יעלה על שיעור או סכום דמי הניהול השנתי המרבי הקבוע בהסדר התחיקתי.
44.1.2 מתוך התשלומים המועברים אליה בשל כל עמית בשיעור שלא יעלה על שיעור דמי הניהול המרבי הקבוע בהסדר התחיקתי.
45. הגבלה בשינוי דמי הניהול לעמית
45.1 החברה המנהלת תהיה רשאית להציע לעמית דמי ניהול הנמוכים משיעור או מסכום דמי הניהול המרביים הקבועים בתקנון זה, ובלבד שההצעה האמורה תהיה תקפה במהלך תקופה של לפחות שנתיים או יותר מהיום שבו החלו להיגבות דמי הניהול בשיעור המוצע.
45.2 על אף האמור בסעיף 45.1  לעיל, ניתנה לעמית הודעה במסמך נפרד, על זכותה של החברה המנהלת להעלות את שיעור דמי הניהול בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן, תהיה החברה המנהלת רשאית להעלות את שיעור דמי הניהול לפני השלמת תקופת ההנחה, ובלבד שהודעה כאמור ניתנה לעמית לא יאוחר משלושה חודשים ממועד מתן ההנחה בדמי ניהול:
45.2.1 הפסקת תשלומים לחיסכון המועברים לקופת הגמל בשל העמית שלא אירעה בשל המעסיק.
45.2.2 משיכה מלאה או חלקית או העברה מלאה או חלקית של יתרה צבורה לקופת גמל אחרת או למסלול השקעה אחר בקופת הגמל.
45.2.3 עמית שקיבל הנחה בדמי ניהול בשל מקום עבודה שבו הועסק ועזב מקום עבודה זה.
45.2.4 העלאה בדמי ניהול בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם, המסדיר שינויים בגובה דמי הניהול בהתאם ליתרה הצבורה בחשבונו של העמית או משתנה אחר אשר אושר על ידי הממונה, למעט מנגנון המבוסס על ותק העמית.
46. הודעה לעמית בעת העלאת דמי הניהול
46.1 החברה המנהלת תשלח לעמית ולבעל רישיון הנותן לעמית ייעוץ פנסיוני מתמשך או שיווק פנסיוני מתמשך, אם ישנו, הודעה במסמך נפרד על העלאת שיעור דמי הניהול הנגבים מחשבונו.
46.2 תחילתה של העלאה כאמור תהיה בתום חודשיים מהמועד שבו נשלחה ההודעה האמורה לעמית ולבעל הרישיון כאמור, או המועד שצוין בהודעה בו יועלו דמי הניהול, לפי המאוחר, ובלבד שההודעה לא נשלחה מוקדם יותר מארבעה חודשים לפני מועד ההעלאה הצפוי.
46.3 על אף האמור בסעיף 46.2, בקרות כל אחד מן המקרים המנויים בסעיף 45.2, תהיה חברה מנהלת רשאית להעלות את שיעור דמי הניהול הנגבים מהעמית אף אם לא שלחה אליו הודעה כאמור, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
46.3.1 ניתנה לעמית הודעה במסמך נפרד, לא יאוחר משלושה חודשים ממועד מתן ההנחה בדמי ניהול, על זכותה של החברה המנהלת לבטל את ההנחה בדמי הניהול.
46.3.2 ניתנה לעמית ולבעל הרישיון כאמור בסעיף 46.1 הודעה במסמך נפרד, עד חודשיים לאחר מועד העלאת דמי הניהול.
לעניין סעיף קטן זה –

"בעל רישיון" –למעט סוכן שיווק פנסיוני כהגדרתו בסעיף 3(2) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

"הודעה במסמך נפרד" – הודעה בדף נפרד, אשר אינו מכיל מידע נוסף מלבד ההודעה כאמור; "העלאת שיעור דמי הניהול"  – העלאה של שיעור דמי הניהול הנגבים מהיתרה הצבורה בחשבונו של עמית או של שיעור דמי הניהול מתוך התשלומים המועברים לחברה המנהלת בשל עמית.

הלוואות לעמיתים בקופת הגמל[3]
47. הלוואות לעמיתים
47.1 קופת הגמל רשאית על פי שיקול דעתה, לתת הלוואות בהתקיים כל אלה, ובכפוף להוראות תקנות כללי השקעה וחוזר 2013-9-13 שעניינו "כללי ההשקעה החלים על גופים מוסדיים", או כל הוראה שתבוא במקומם:
47.1.1 סכום כל ההלוואות לעמיתים לא יעלה על 10 אחוזים מהשווי המשוערך של נכסי הקופה.
47.1.2 ניתנה הלוואה לעמית כנגד כספים נזילים - סכום ההלוואה לא יעלה על 80 אחוזים מהסכום העומד לזכות העמית בקופת הגמל בעת מתן ההלוואה.
47.1.3 ניתנה הלוואה למבוטח או לעמית כנגד כספים שאינם נזילים - סכום ההלוואה לעמית לא יעלה על 30 אחוזים מהסכום העומד לזכותו בקופת הגמל, לא כולל יתרת הפיצויים, בעת מתן ההלוואה.
47.1.4 ההלוואה תינתן לתקופה שאינה עולה על 7 שנים.
47.1.5 העמית התחייב בכתב כלפי החברה המנהלת לסלק את התשלומים להחזר ההלוואה.
47.1.6 בתנאי ההלוואה נקבע כי העמית רשאי לפדות את ההלוואה טרם מועד פירעונה בתנאים דומים לאלה הנהוגים לגבי הלוואות דומות בשוק.
47.1.7 מועד תחילת פירעון ההלוואה נקבע כלא יאוחר מתום השנה הראשונה ממועד מתן ההלוואה.
לעניין סעיף קטן זה, "כספים נזילים" – כספים שניתנים למשיכה לפי כל דין, למעט כספים במרכיב הפיצויים.
47.2 בכל מקרה שעמית או חליפו מבקש למשוך את הכספים העומדים לזכותו בקופת הגמל, במלואם או בחלקם, באופן שהיתרה לאחר המשיכה תהיה נמוכה מההלוואות, יראו כיתרה העומדת לזכות העמית את היתרה בניכוי ההלוואות, והסכום שנוכה כאמור ישמש לפירעון ההלוואות ואולם לעניין חישוב חבות המס יראו את היתרה העומדת לזכותו של העמית כיתרה בתוספת ההלוואות וכן בתוספת כל סכום אחר שהוא חייב לקופת הגמל בשל ההלוואות.
לעניין סעיף קטן זה, "הלוואות" - יתרת חוב של העמית לחברה המנהלת בשל ההלוואות שניתנו לו.
כיסויים ביטוחים בקופת הגמל[4]
48. כיסוי ביטוחי במסגרת קופת הגמל
48.1 החברה המנהלת רשאית לרכוש בעבור העמיתים את הכיסויים הביטוחים הבאים, כהגדרתם בתקנות כיסויים ביטוחים:
48.1.1 כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות.
48.1.2 כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות.
48.1.3 כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום.
בנספח ב' לתקנון יפורטו כל תכניות הביטוח שבמסגרתם נרכשו כיסויים ביטוחים כאמור בסעיף 48.1 לעיל, עם הפניה לנוסח התכנית המלא באתר האינטרנט של המבטח.
48.2 החברה המנהלת תרכוש את הכיסויים האמורים לעיל, במסגרת פוליסה חיצונית. החברה המנהלת תפעל כסוכן בהתייחס לפוליסות פרט וכבעל פוליסה בהתייחס לפוליסות קבוצתיות.
48.3 כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות, כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום וכל אחד ממרכיביהם, הנרכש באמצעות החברה המנהלת, לא יהיה חופף, במועד הרכישה, לכיסוי ביטוחי כאמור או לאחד ממרכיביו, הנרכש באמצעות החברה המנהלת או הקיים בתקנון קופת הגמל.
48.4 תשלומי מבטח בשל כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום עבור עמית בקופה יופקדו לחשבון העמית. החברה המנהלת תהיה רשאית לגבות דמי ניהול מהפקדות כאמור בהתאם להוראות סעיף 44.
48.5 כיסוי ביטוחי כאמור בסעיף 48.1 לא יינתן בלא תשלום של דמי ביטוח; דמי הביטוח בעד כיסוי ביטוחי כאמור ישולמו מההפקדות בעד העמית לקופת הגמל, למעט שמירת כיסוי ביטוחי לפי סעיף 48.6 להלן; לעניין זה לא יהיה ניתן לגבות דמי ביטוח ממרכיב הפיצויים או מדמי הניהול שגובה החברה המנהלת.
48.6 על אף האמור בסעיף 48.5:
48.6.1 החברה המנהלת תנכה את עלות כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה של העמית לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי, זולת אם הורה העמית אחרת, וזאת למשך תקופה שאינה עולה על חמישה חודשים מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור.
48.6.2 עמית יהיה רשאי להפקיד סכום בגובה עלות כיסוי ביטוחי בקופת הגמל או להורות לחברה המנהלת לנכות את עלות אותו כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה לצורך המשך שמירת הכיסוי האמור, למשך תקופה שאורכה כתקופת ההפקדות הרצופה האחרונה של העמית להגדלת יתרתו הצבורה בקופת הגמל, ובלבד שאינה עולה על 24 חודשים מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור.
48.7 משך העמית כספים ממרכיב התגמולים בקופת הגמל, כולם או חלקם, או העביר את יתרתו הצבורה או חלק ממנה לקופת גמל אחרת, לא יחול האמור בסעיף 48.6.2 לעיל.
48.8 דמי ביטוח של מבטח שהוא צד קשור לחברה המנהלת, יהיו בגובה דמי הביטוח הנהוגים אצל המבטח בפוליסה דומה למבוטחים בעלי מאפיינים דומים; לעניין זה, "צד קשור" – כהגדרתו בתקנות כיסויים ביטוחיים.
49. ביטוח חיים קבוצתי וביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי
49.1 קופת הגמל רשאית לבטח את עמיתי הקופה בביטוח חיים קבוצתי או בביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי, בהתאם להסדר התחיקתי, ובכלל כך בהתאם לתנאים אלה:
49.1.1 המבטח ייבחר בהליך תחרותי שאישר דירקטוריון של החברה המנהלת, הנותן לכל המשתתפים בהליך הזדמנות שווה; החברה המנהלת רשאית לבחור מבטח שהוא צד קשור, אם ראתה כי הציע את התנאים המיטיבים ביותר.
49.1.2 דמי הביטוח בשל מבוטח מסוים יחושבו, בין השאר, לפי הסכום המבוטח, גיל המבוטח ומינו.
49.1.3 סכומי הביטוח שקופת הגמל זכאית להם לפי פוליסת ביטוח חיים קבוצתית, יופקדו בחשבונו של העמית בקופה, וישולמו בהתאם להוראות לפי סעיף 23 לחוק קופות גמל, לזכאים לכך לאחר מותו.
ערבויות שניתנו לעמיתי קופת הגמל[5]
50. הסדר ערבות לעמיתי הקופה יהיה כמפורט בנספח ג' שעניינו "ערבויות שנתנה החברה המנהלת לעמיתים".
[null נספח א'] – מסלולי השקעה
מודל השקעות תלוי גיל
[יש לכלול הוראות לגבי מודל השקעות תלוי גיל בהתאם להוראות הממונה לעניין זה]
מסלולי השקעה אחרים[6]
שם מסלול: מס' מסלול:
מדיניות השקעה:

נספח ב' – כיסויים ביטוחיים

[יש לכלול פירוט לתכניות הביטוח שבמסגרתם רכשה החברה המנהלת כיסויים ביטוחיים עבור עמיתיה, עם הפניה לנוסח התכנית המלא באתר האינטרנט של המבטח.]

[null נספח ג'] - ערבויות

[יש לכלול פירוט ההוראות לגבי ערבויות לעמיתי קופת הגמל, ככל שרלוונטי]


[1] חברה מנהלת רשאית לרשום בתקנון חלק מן הדרכים המופיעות בסעיף זה לעניין מסירת הוראות מינוי מוטבים, אך לפחות את האמור בסעיף 28.2.1.

[2] [חברה מנהלת שקבעה תקרת דמי ניהול נמוכה מהתקרה הקבועה בתקנות דמי ניהול, תעדכן את שיעורי דמי הניהול בהתאם לתקרה שקבעה]

[3] [יש לכלול סעיף זה בתקנון רק במידה וקופת הגמל מאפשרת לעמיתיה לקבל הלוואות מנכסי הקופה]

[4] [יש לכלול סעיף זה בתקנון רק במידה שהחברה המנהלת רוכשת ביטוח עבור עמיתיה]

[5] [יש לכלול סעיף זה בתקנון רק במידה החברה המנהלת נתנה ערבויות לעמיתי הקופה]

[6] [עבור כל מסלול השקעה שאינו במסגרת מסלול תלוי גיל, תתווסף טבלה כאמור.]