תקנון תקני לקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד

מתוך ויקי כלכלי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
תקנון תקני לקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד
שם החברה המנהלת: ___________________ (להלן: "החברה המנהלת")
שם קופת הגמל: _____________________ (להלן: "קופת הגמל")
מספר מס הכנסה של קופת הגמל: _____________________
                                                            תוכן עניינים
הגדרות 4
פרשנות 4
חובת נאמנות 4
הצטרפות לקופת הגמל 5
הפקדות לקופת הגמל 5
8 הפקדות לחשבון 5
9 הפקדות למסלולי השקעה 5
משיכת כספים מקופת הגמל 5
10 משיכת כספים מקופת הגמל 5
11 דיווח לעמית המושך כספים 5
12 איחור בתשלום לעמית המושך כספים 5
13 ניכוי מס 6
העברת כספים בין קופות גמל ובין מסלולי השקעה בקופה 6
14 העברת כספים מקופת הגמל לקופת גמל אחרת 6
15 איחור בהעברת הכספים 6
16 העברת כספים בין מסלולי השקעה 6
השקעות קופת הגמל 6
17 הוראות כלליות 6
מוטבים בקופת הגמל 6
18 הוראות כלליות 6
19 קיימת הוראת מינוי מוטבים 7
20 מינוי מוטבים בצוואת העמית 7
21 לא קיימת הוראת מינוי מוטבים 8
22 מות מוטב 8
ניהול חשבונות העמיתים בקופת הגמל 8
23 סכומים אשר ניתן לגבות מנכסי קופת הגמל ומחשבונות העמיתים 8
24 העברה או שעבוד של זכויות עמית 8
קבלת מידע על חשבון העמית בקופת הגמל 9
25 הוראות כלליות 9
26 דרכי ההתקשרות עם העמית 9
27 דין וחשבון שנתי לעמית 9
28 דין וחשבון רבעוני לעמית 9
שונות 9
29 סיום חברות עמית בקופה 9
30 מיזוג והעברת ניהול קופת הגמל 9
דמי הניהול 9
31 דמי הניהול אשר נגבים מהעמית בקופת הגמל 9
32 הגבלה בשינוי דמי הניהול לעמית 10
33 הודעה לעמית בעת העלאת דמי הניהול 10
הגדרות
בעל רישיון כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונים), התשס"ה-2005.
ההסדר התחיקתי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק קופות גמל") והתקנות מכוחו, פקודת מס הכנסה, תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן: "תקנות מס הכנסה"), חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הביטוח הלאומי"), תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד), התשע"ו-2016 (להלן: "תקנות הביטוח הלאומי") וכל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות וההנחיות של הממונה או של כל גורם מוסמך אחר, אשר חלים על קופות הגמל והחברות המנהלות.
הממונה, חברה מנהלת, מוטב, נכסי קופת גמל, עמית, קופת גמל להשקעה, כהגדרתם בחוק קופות גמל;
מסלול השקעה כהגדרתו בהגדרת קופת גמל מסלולית;
מסלול השקעה ברירת מחדל המסלול שבו ינוהלו כספי העמית כל עוד לא בחר העמית במסלול השקעה אחר, כמפורט בנספח א';
מקבל הקצבה ההורה כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי;
קופה מעבירה, קופה מקבלת כהגדרתן בתקנות הניוד;
ריבית פיגורים שיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי במשרד האוצר, כשיעורה מעת לעת;
תקנות ההעברה תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008;
תקנות ההשקעה תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב- 2012;
תקנות האיתור תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב- 2012.
פרשנות
1. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד אף בלשון רבים משמעו, וכל האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעו, אלא אם מופיעה הוראה מפורשת אחרת.
2. לכל מונח שלא הוגדר בתקנון זה תהא המשמעות הנודעת לו במקומו המתאים בהסדר התחיקתי, בחוק הפרשנות התשמ"א-1981, או כמפורט במקומות המתאימים בתקנון, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.
3. הוראות בתקנון זה אשר נכתבו כשיקוף של הוראות בהסדר התחיקתי נועדו לשם תיאור של עיקרי ההסדר התחיקתי הנוגעים לעניין בפני עמיתי הקופה. יודגש, כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסדר התחיקתי לבין האמור בתקנון או במסמכים הנלווים, יגברו הוראות ההסדר התחיקתי.
4. זכויות וחובות העמיתים לא ייקבעו אלא לפי הוראות התקנון.
5. בכל מקרה שבו זוכה בטעות חשבון העמית בקופה בסכומי כסף שלהם הוא לא היה זכאי, תהא החברה המנהלת רשאית לחייב את חשבונותיו בקופה בשל סכומים אלה בצירוף הרווחים שהצטברו עליהם עד למועד השבתם לחברה המנהלת.
חובת נאמנות וטובת העמיתים
6. בניהול נכסי קופת הגמל, במתן שירות לעמיתים ובמילוי שאר תפקידיה לפי הוראות חוק קופות גמל, תפעל החברה המנהלת באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהעמיתים, לא תפלה בין הזכויות המוקנות לאותם עמיתים ולא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובתם.
הצטרפות לקופת הגמל
7. הוראות כלליות
7.1 הצטרפות עמית לראשונה לקופת הגמל תעשה באמצעות המוסד לביטוח לאומי, ובאמצעותו בלבד.
7.2 החברה המנהלת לא תהיה רשאית לסגור חשבון של עמית בקופת הגמל, מלבד במקרים המפורטים בסעיף 29 להלן.
7.3 צירוף עמית לקופת גמל ייעשה במועד שבו הושלמו הפעולות שלהלן, לפי המאוחר:
7.4.1 קבלת נתונים אודות העמית בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי;
7.4.2 הפקדה ראשונה של כספים מהמוסד לביטוח לאומי.
7.4 לא בחר עמית מסלול השקעה במסגרת תהליך ההצטרפות, יצורף העמית למסלול השקעה ברירת מחדל  בהתאם למפורט בנספח א'.
הפקדות לקופת הגמל
8. הפקדות לחשבון
הפקדות לחשבון העמית יבוצעו בידי המוסד לביטוח לאומי בלבד לפי חוק הביטוח הלאומי.
9. הפקדות למסלולי השקעה
עמית רשאי להעביר את הכספים לאחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בנספח א' שעניינו "מסלולי השקעה בקופת גמל".
משיכת כספים מקופת הגמל
10. משיכת כספים מקופת הגמל
10.1 העמית יהיה רשאי למשוך את היתרה הצבורה בחשבונו בקופה, כולה או חלקה, החל מהגיעו לגיל 18.
10.2 משיכת כספים של עמית שגילו בין 18 לגיל 21 פחות יום תותנה באישור אחד מהוריו, בחתימתו, והכל בהתאם להוראות תקנות הביטוח הלאומי והוראות הממונה.
10.3 על אף האמור בסעיפים קטנים 10.1 ו- 10.2 לעיל, עמית יהיה רשאי למשוך את היתרה הצבורה בחשבונו לפני גיל 18, בשל מצב רפואי העלול להביא לפגיעה בחייו, בגופו או בנפשו, ולטובת מימון צרכיו הרפואיים בלבד, ובלבד שרופא מוסמך כמשמעותו בסעיף 208(ב) לחוק הביטוח הלאומי אישר זאת להורה של העמית או למקבל הקצבה.
10.4 חברה מנהלת תשלם לעמית הזכאי לכספים על פי הוראות תקנון זה, אשר העביר לה בקשה מלאה וחתומה למשיכת כספים המגיעים לו מן הקופה, בתוך ארבעה ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה המנהלת, לחשבון הבנק של העמית בלבד, למעט משיכה כאמור בסעיף 10.3 לעיל שתשולם למקבל הקצבה.
10.5 חל מועד העברת הכספים באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש פלוני, רשאית החברה המנהלת לדחות את מועד העברת הכספים ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
11. דיווח לעמית המושך כספים
החברה המנהלת תשלח לעמית מושך דוח על המשיכה, וזאת תוך 10 ימי עסקים מיום תשלום הכסף לעמית. הדוח יכיל, בין היתר, נתונים לגבי החשבון בקופה שממנו נמשכו הכספים, פרטי החשבון שאליו הועברו הכספים, תאריך ביצוע ההעברה וסכום המשיכה. משך העמית את כל סכום החיסכון הצבור אחרי הגיעו לגיל הפדיון או אחרי גיל 21, ובטרם הופקדו מענק המשיכה הראשון או מענק המשיכה השני כהגדרתם בסעיף 74ג(א) לחוק הביטוח הלאומי, לפי העניין, לא תסגור החברה את חשבונו של העמית לאחר ביצוע המשיכה כאמור, ותודיע לעמית על הפקדת מענק המשיכה הראשון או מענק המשיכה השני, לפי העניין.
12. איחור בתשלום לעמית המושך כספים
12.1 לא שילמה החברה המנהלת כספים לעמית במועד שנקבע לתשלום הכספים כאמור בסעיף 10.4 לעיל, תשלם לו את הכספים שנזקפו לטובתו באותו מועד ובנוסף תשלם לעמית מתוך דמי הניהול שהיא גובה מחשבונות העמיתים בקופה ריבית פיגורים, בשל התקופה המתחילה במועד שנקבע לתשלום הכספים כאמור ועד מועד תשלומם בפועל. ריבית הפיגורים תחושב על פי הסכום שהיה אמור להשתלם במועד שנקבע לתשלום הכספים.
12.2 במקרים שבהם הסכום שעמד לזכות העמית במועד שבו שולמו הכספים בפועל, גבוה מהסכום שעל החברה המנהלת לשלם לעמית לפי סעיף 12.1 לעיל, תשלם החברה המנהלת לעמית גם את ההפרש בין ריבית הפיגורים לבין הסכום שעמד לזכות העמית במועד שבו שולמו הכספים בפועל.
13. ניכוי מס
חברה מנהלת תנכה מכספים המשולמים לעמית את שיעור המס או סכום המס בהתאם להסדר התחיקתי.
העברת כספים בין קופות גמל ובין מסלולי השקעה בקופה
14. העברת כספים מקופת הגמל לקופת גמל אחרת
העמית יהיה רשאי להעביר את כל הכספים מחשבונו בקופה לקופה מקבלת כמשמעותה בתקנה 7(א) לתקנות הביטוח הלאומי, בהתאם להוראות תקנה 7 ו- 11 לתקנות האמורות, תקנות ההעברה והוראות הממונה בעניין.
15. איחור בהעברת הכספים
עמית אשר עבר לקופה מקופת גמל אחרת, והחברה המנהלת של קופת הגמל האחרת איחרה בביצוע ההעברה כאמור בסעיף 14 לעיל, או שהחברה המנהלת לא העבירה את בקשת העברת הכספים לחברה המנהלת של קופת הגמל האחרת במועד שנקבע לכך לפי הוראות הממונה, או שעוכבה העברת כספים לקופת הגמל בשל דחיית בקשת העברת הכספים על ידי החברה המנהלת של קופת הגמל האחרת והחברה המנהלת אחראית לעיכוב האמור, יהיה העמית זכאי לקבל הפרשי התשואה מהחברה המנהלת של קופת הגמל או מהחברה המנהלת של קופת הגמל האחרת, לפי העניין, בהתאם לתקנות הניוד.
16. העברת כספים בין מסלולי השקעה
16.1 עמית בקופה רשאי להעביר את כל הכספים ממסלול השקעה למסלול השקעה אחר, בהתאם למסלולי ההשקעה הקיימים בנספח א', על ידי מתן הוראה לפי נהלי החברה המנהלת.
16.2 העברת כספים בין מסלולי השקעה תתבצע בתוך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת בקשת העברה מלאה וחתומה, בחברה המנהלת וזאת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
16.3 העבירה החברה המנהלת את הכספים לאחר המועד הקבוע בסעיף 16.2 לעיל, יחולו לעניין זה הוראות סעיף 12 לעיל, בשינויים המחויבים.
16.4 אם חל מועד העברת הכספים באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש פלוני, רשאית החברה המנהלת לדחות את מועד העברת הכספים ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
השקעות קופת הגמל
17. הוראות כלליות
17.1 החברה המנהלת תחזיק ותנהל את נכסי קופת הגמל בנפרד מרכושה.
17.2 החברה המנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה כפי שנקבעה בנספח א' בידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות ובכפוף לתקנות ההשקעה; לעניין זה, יראו כל מסלול השקעה בקופה כאילו היה קופה נפרדת.
17.3 החברה המנהלת תהיה רשאית להוסיף מסלולי השקעה בקופה או לסגור מסלולי השקעה בקופה במידה ואין במסלול חשבונות של עמיתים או נכסים מנוהלים, בהתאם להוראות הממונה ובאישורו בלבד.
מוטבים בקופת הגמל
18. הוראות כלליות
18.1 נפטר העמית בטרם הגיעו לגיל 16 שנים:
18.1.1 והיו לעמית שנפטר שני הורים בעת הפטירה – יהיה כל אחד מההורים זכאי למשוך מחצית מסכום החיסכון הצבור הכולל;
18.1.2 והיה לילד שנפטר הורה אחד בעת הפטירה – יהיה ההורה זכאי למשוך את כל סכום החיסכון הצבור הכולל;
18.1.3 ולא היה לילד הורה בעת הפטירה – יחולו הוראות סעיף 21 להלן.
18.2 נפטר העמית לאחר הגיעו לגיל 16 ולפני הגיעו לגיל 18 יחולו הוראות סעיף 21 להלן.
18.3 בהגיעו לגיל 18 יהיה העמית רשאי למסור לחברה המנהלת הוראת מינוי מוטבים בגין הסכומים שיעמדו לזכותו בחשבון ערב פטירתו (להלן: "כספי החיסכון"), ויחולו הוראות סעיפים 18.4 עד 22 להלן:
18.4 הוראת המוטבים תימסר באחת הדרכים הבאות[1]:
18.4.1 קבלת עותק מקורי של הוראת מינוי המוטבים; לעניין זה, מסמך החתום בחתימה גרפית ממוחשבת המקיימת את הוראות הממונה, ייחשב כעותק מקורי.
18.4.2 קבלת העתק מהוראת המוטבים באמצעות בעל רישיון, בצירוף הצהרה של בעל הרישיון לפיה הוראת המוטבים נחתמה לפניו ושהעמית זוהה על ידו.
18.4.3 קבלת העתק של הוראת המוטבים, ובכלל כך באמצעות מדיה דיגיטלית, או אם מסר העמית מסמך מקור של הוראת המוטבים לבעל רישיון ובעל הרישיון העבירו לחברה המנהלת במדיה דיגיטלית, ובלבד שהחברה המנהלת תתקשר לעמית עם קבלת הוראת המוטבים, ותודיע לו, לאחר שזוהה העמית בהתאם להוראות הממונה בעניין מענה לעמיתים הפונים למוקדים הטלפונים של גוף מוסדי, כי התקבלה אצלה הוראת מוטבים כאמור, תפרט בפניו את תוכנה של ההוראה ותתעד את השיחה עמו.
18.5 פרטים אודות המוטבים ייכללו לפחות את הנתונים הבאים:
18.5.1 שם פרטי.
18.5.2 שם משפחה.
18.5.3 מספר הזהות (או מספר דרכון לתושב זר).
18.6 לא מסר העמית לחברה המנהלת הוראה למינוי מוטבים או לא מסר את הנתונים המצוינים בסעיף 18.5 לעיל לגבי המוטבים, תודיע החברה המנהלת לעמית במועד ההצטרפות או לאחר מכן, כי עד שלא ימסור את הנתונים האמורים, תנהג החברה המנהלת כאילו לא מינה מוטבים ויחול האמור בסעיף 21 להלן, והכל בכפוף להוראות סעיף 20 להלן.
18.7 אין בהוראות תקנון זה כדי להכליל סכומים העומדים לזכות מוטבים של עמית שנפטר כחלק מעיזבונו של העמית.
18.8 עמית רשאי לבצע שינויים בהוראת מינוי המוטבים בחשבונו בקופה, אם ימסור לחברה המנהלת או לנציג מטעמה את הוראת המוטבים החדשה בהתאם להוראות סעיפים 18.3 עד 18.5 לעיל, ולעניין סעיף 18.5 תודיע החברה המנהלת לעמית כי עד להשלמת הפרטים הנדרשים לפי הסעיף האמור, תנהג החברה המנהלת לפי הוראת המוטבים המקורית.
19. קיימת הוראת מינוי מוטבים
נתן עמית לחברה המנהלת הוראת מינוי מוטבים כאמור בסעיף 18.3, תבצע החברה את הוראת המוטבים בהתאם להוראות אלה:
19.1 נקבעו מוטבים אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים ביניהם באופן שווה.
19.2 קבע העמית חלקיהם של חלק מהמוטבים בלבד, תחולק יתרת הסכומים באופן שווה בין המוטבים שחלקם לא נקבע.
20. מינוי מוטבים בצוואת העמית
20.1 קבע עמית בצוואתו הסדרים באשר לחלוקת הכספים בקופת הגמל אזי יראו בהוראת הצוואה כהוראת מוטבים ונכסי העמית בקופה יחולקו למוטבים הקבועים בצוואה בהתאם להוראות הצוואה בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:
20.1.1 תאריך הצוואה מאוחר לתאריך האחרון בו נתן העמית הוראת מוטבים לחברה המנהלת.
20.1.2 העתק מצוואתו של העמית נמסר לחברה המנהלת לפני חלוקת הכספים.
20.1.3 הצוואה שנמסרה היא מקורית או נאמנת למקור ואושרה על ידי צו קיום צוואה.
21. לא קיימת הוראת מינוי מוטבים
21.1 לא נתן העמית הוראת מינוי מוטבים, תחלק החברה המנהלת את נכסי העמית בקופה בהתאם להוראות המפורטות להלן:
21.1.1 עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומים העומדים לזכותו בחשבונות הקופה או שציווה להם את כל נכסיו יהיו היורשים על פי הצוואה זכאים לקבל מהחברה את הסכומים העומדים לזכותם בחשבונות הקופה באותם החלקים ביניהם או באותם סכומים כאמור בצוואה בתנאי שהיורשים על פי הצוואה המציאו לחברה עותק של צו קיום הצוואה שניתן על ידי רשם לענייני ירושה או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל, כשהוא מאושר על ידי הרשות שנתנה את הצו או על ידי עורך דין כנכון ומתאים למקור.
21.1.2 ניתן צו ירושה על עזבונו של העמית שנפטר, תחלק החברה המנהלת את נכסי העמית בקופה ליורשים שנקבעו בצו הירושה בהתאם לחלקים להם הם זכאים על פי דין כמפורט בצו הירושה ובלבד שיומצא לחברה המנהלת עותק של צו הירושה שניתן על ידי רשם לענייני ירושה או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל כשהוא מאושר על ידי הרשות שנתנה את הצו או על ידי עורך דין כנכון ומתאים למקור.
21.1.3 החברה המנהלת תאפשר את משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה ובלבד שיתקיימו כל אלה:
22.1.3.1 יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 5,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת כספים מהחשבון; הסכום האמור יעודכן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
22.1.3.2 עברו 3 שנים מפטירת העמית.
22.1.3.3 המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
22.1.3.4 המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית.
22.1.3.5 החברה המנהלת בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.
22. מות מוטב
22.1 מת מוטב לפני מות עמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב שנפטר, יזכו צאצאי המוטב שנפטר בחלקו, ובהעדר צאצאים למוטב שנפטר, יחולקו נכסי העמית בין המוטבים הנותרים בהתאם לחלקם היחסי ובהעדר מוטבים נוספים, ייחשב הדבר כאילו מעולם לא ניתנה הוראת מוטבים וינהגו לפי הוראות בסעיף 21 לעיל.
22.2 מת מוטב לאחר מות העמית ולפני שהועברו הכספים לזכותו, ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב שנפטר, תעביר החברה המנהלת את הכספים ליורשי המוטב.
22.3 חלוקת הכספים לצאצאי המוטב או ליורשיו לפי סעיף זה, תעשה לפי צו ירושה או צו קיום צוואה של המוטב שהעתק שלהם הומצא לחברה המנהלת לפי הוראות סעיף 21 לעיל.
ניהול חשבונות העמיתים בקופת הגמל
23. סכומים אשר ניתן לגבות מנכסי קופת הגמל ומחשבונות העמיתים
23.1 החברה המנהלת לא תגבה מנכסי קופת הגמל, מחשבונות העמיתים בקופה, מתשלומים המועברים לקופה, או מתשלומי הקופה לעמיתים או למוטבים, אלא לפי הוראות ההסדר התחיקתי לרבות בעבור:
23.1.1 דמי ניהול – כאמור בסעיף 31 להלן.
23.1.2 הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
24. העברה או שעבוד של זכויות עמית
זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות לעיקול, להעברה לאחר או לשעבוד.
קבלת מידע על חשבון העמית בקופת הגמל
25. הוראות כלליות
עמית יהא רשאי לקבל מידע על חשבונו בקופה או מידע כללי על קופת הגמל באמצעות פניה לחברה המנהלת, או באמצעות אתר האינטרנט שלה בהתאם להוראות הממונה לעניין זה.
26. דרכי ההתקשרות עם העמית
26.1 משלוח הודעות לעמיתים ייעשה בהתאם לכתובת שעדכן העמית את ההחברה המנהלת, או בהתאם לכתובת שקיבלה החברה המנהלת מהביטוח הלאומי או בהתאם לכתובת שקיבלה החברה המנהלת לפי הוראות ההסדר התחיקתי.
26.2 לא נמסרה כתובת לחברה המנהלת, משלוח ההודעות ייעשה לכתובת העמית כפי שהיא מופיעה במרשם האוכלוסין, כל עוד לא מסר כתובת אחרת.
26.3 משלוח הודעות לעמיתים אפשר וייעשה באמצעות הדואר האלקטרוני ובלבד שהעמית נתן את הסכמתו לכך. לעמית תישמר האפשרות לבקש מהחברה המנהלת לקבל הודעות באופן המצוין בסעיף 26.1.
26.4 במקרה של ניתוק הקשר עם העמית או עם מוטבי העמית תפעל החברה המנהלת לאיתור העמית או המוטבים כאמור בתקנות האיתור.
27. דין וחשבון שנתי לעמית
החברה המנהלת תשלח לעמיתים מדי שנה, ולא יאוחר מיום 1 במרס בכל שנה, דין וחשבון לגבי השנה שנסתיימה, במתכונת עליה מורה הממונה; דוח מקוצר יישלח לעמית באמצעות הדואר אלא אם כן ביקש העמית לשלוח לו את הדוח לחשבון הדואר האלקטרוני שלו.
שונות
28. סיום חברות עמית בקופה
28.1 עמית יחדל להיות עמית בקופה במקרה שמשך או העביר את כל הכספים אשר מופקדים לזכותו בקופה, בכפוף להוראות סעיף 11 לתקנון.
28.2 עמית יחדל להיות עמית בקופה במותו, אז יחולו על כספי העמית הוראות סעיפים 18 עד 22 לתקנון.
29. מיזוג והעברת ניהול קופת הגמל
29.1 החברה המנהלת רשאית למזג את קופת הגמל בקופת גמל אחרת שבניהולה או שבניהולה של חברה מנהלת אחרת בהתאם להוראות סעיף 37 לחוק קופות גמל ובהתאם להוראות שהורה הממונה לעניין זה; החברה המנהלת תמסור לעמיתים הודעות על ביצוע המיזוג, בהתאם להוראות הממונה.
29.2 החברה המנהלת רשאית להעביר את ניהול קופת הגמל לחברה מנהלת אחרת בהתאם להוראות סעיף 41 לחוק קופות גמל והוראות הממונה לעניין זה. החברה המנהלת תמסור לעמיתים הודעה על העברת הניהול כאמור, באופן ובמועד שהורה הממונה.
דמי הניהול[2]
31. דמי הניהול אשר נגבים מהעמית בקופת הגמל
31.1 החברה המנהלת תגבה מהעמיתים בקופה כדמי ניהול את אלה:
31.1.1 מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית בשיעור ____ שאינו עולה על שיעור או סכום דמי הניהול השנתי המרבי הקבוע בהסדר התחיקתי.
31.1.2 מתוך התשלומים המועברים אליה בשל כל עמית בשיעור ____ שאינו עולה על שיעור דמי הניהול המרבי הקבוע בהסדר התחיקתי.
32. הגבלה בשינוי דמי הניהול לעמית
32.1 החברה המנהלת תהיה רשאית להציע לעמית דמי ניהול הנמוכים משיעור או מסכום דמי הניהול המרביים הקבועים בתקנון זה, ובלבד שההצעה האמורה תהיה תקפה במהלך תקופה של לפחות שנתיים או יותר מהיום שבו החלו להיגבות דמי הניהול בשיעור המוצע.
32.2 על אף האמור בסעיף 32.1  לעיל, ניתנה לעמית הודעה במסמך נפרד, על זכותה של החברה המנהלת להעלות את שיעור דמי הניהול בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן, תהיה החברה המנהלת רשאית להעלות את שיעור דמי הניהול לפני השלמת תקופת ההנחה, ובלבד שהודעה כאמור ניתנה לעמית לא יאוחר משלושה חודשים ממועד מתן ההנחה בדמי ניהול:
32.2.2 משיכה מלאה או חלקית או העברה מלאה או חלקית של יתרה צבורה לקופת גמל אחרת או למסלול השקעה אחר בקופת הגמל.
32.2.4 העלאה בדמי ניהול בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם, המסדיר שינויים בגובה דמי הניהול בהתאם ליתרה הצבורה בחשבונו של העמית או משתנה אחר אשר אושר על ידי הממונה, למעט מנגנון המבוסס על ותק העמית.
33. הודעה לעמית בעת העלאת דמי הניהול
33.1 לעניין עמית שגילו 21 ומעלה, החברה המנהלת תשלח לעמית הודעה במסמך נפרד על העלאת שיעור דמי הניהול הנגבים מחשבונו.
33.2 תחילתה של העלאה כאמור תהיה בתום חודשיים מהמועד שבו נשלחה ההודעה האמורה לעמית, או המועד שצוין בהודעה בו יועלו דמי הניהול, לפי המאוחר, ובלבד שההודעה לא נשלחה מוקדם יותר מארבעה חודשים לפני מועד ההעלאה הצפוי.
33.3 על אף האמור בסעיף 33.2, בקרות כל אחד מן המקרים המנויים בסעיף 32.2, תהיה חברה מנהלת רשאית להעלות את שיעור דמי הניהול הנגבים מהעמית אף אם לא שלחה אליו הודעה כאמור, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
33.3.1 ניתנה לעמית הודעה במסמך נפרד, לא יאוחר משלושה חודשים ממועד מתן ההנחה בדמי ניהול, על זכותה של החברה המנהלת לבטל את ההנחה בדמי הניהול.
33.3.2 ניתנה לעמית כאמור בסעיף 33.1 הודעה במסמך נפרד, עד חודשיים לאחר מועד העלאת דמי הניהול.
לעניין סעיף קטן זה –

"הודעה במסמך נפרד" – הודעה בדף נפרד, אשר אינו מכיל מידע נוסף מלבד ההודעה כאמור;

"העלאת שיעור דמי הניהול"  – העלאה של שיעור דמי הניהול הנגבים מהיתרה הצבורה בחשבונו של עמית או של שיעור דמי הניהול מתוך התשלומים המועברים לחברה המנהלת בשל עמית.

[null נספח א'] – מסלולי השקעה
מסלולי השקעה[3]
שם מסלול: מס' מסלול:
מדיניות השקעה:

[1] חברה מנהלת רשאית לרשום בתקנון חלק מן הדרכים המופיעות בסעיף זה לעניין מסירת הוראות מינוי מוטבים, אך לפחות את האמור בסעיף 18.4.1.

[2] [חברה מנהלת שקבעה תקרת דמי ניהול נמוכה מהתקרה הקבועה בתקנות דמי ניהול, תעדכן את שיעורי דמי הניהול בהתאם לתקרה שקבעה]

[3] [עבור כל מסלול השקעה, תתווסף טבלה כאמור.]