תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(עמלות הפצה)(תיקון), התשע"ז-2017

מתוך ויקי כלכלי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ג' באדר התשע"ז

1 במרץ 2017

שה. 2017-4775

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(עמלות הפצה)(תיקון), התשע"ז-2017[עריכה | עריכת קוד מקור]

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32(ה)(2) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005[1] (להלן- חוק קופות גמל) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1 1.               בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(עמלות הפצה), התשס"ו-2006[2] (להלן –  התקנות העיקריות) –
(1)           לפני ההגדרה "המשך חברות בקופה" יבוא:
""בעל רישיון" – יועץ או סוכן ביטוח פנסיוני;
(2)           בהגדרה "יועץ פנסיוני", "לקוח", "מוצר פנסיוני", "סוג מוצר פנסיוני", אחרי המילים  "סוג מוצר פנסיוני" יבוא "סוכן ביטוח פנסיוני" ואחריה יבוא:
(3)           בהגדרה "עסקה", בסופה יבוא "ולעניין תקנה 3א – גם  באמצעות סוכן פנסיוני ";
(4)           אחרי ההגדרה "עסקה" יבוא:
""קופת ביטוח מבטיחת תשואה" ו- "קופת גמל מבטיחת תשואה" –  כהגדרתן בתקנות דמי ניהול;";
(5)           בהגדרה "קופת גמל", במקום "יועץ פנסיוני" יבוא "בעל רישיון", במקום "שבפסקאות (1) עד (3) ו- (7)" יבוא "שבפסקאות (1) עד (7א)" ואחרי "ואינה קרן ותיקה" יבוא "קופת גמל מבטיחת תשואה או קופת ביטוח  מבטיחת תשואה";
(6)           אחרי ההגדרה "קופת גמל" יבוא:
"תקנות דמי ניהול" – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב- 2012[3] .".
תיקון תקנה 2 2.               בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "והכל לגבי כל קופת גמל אחרת המשויכת לקבוצת המוצרים של אותה קופת גמל; לעניין זה, "קבוצת מוצרים" - כל אחת מאלה:
(1)           קופת גמל לקצבה וקופת גמל לחסכון;
(2)           קופת גמל לתגמולים;
(3)           קופת גמל אישית לפיצויים;
(4)           קרן השתלמות;
(5)           קופת גמל להשקעה.".
הוספת תקנה 3א 3.               אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא -
"אופן תשלום עמלת הפצה 3א. גוף מוסדי רשאי לשלם עמלת הפצה לבעל רישיון בשל עסקאות לגבי קופת גמל, בדרך של תשלום כספי בלבד.".
תחילה ותחולה 4.               תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשע"ז (1 ביולי 2017).

דברי הסבר

כללי

בהתאם לסעיף 32(ה) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, בעלי רישיון (יועצים פנסיוניים וסוכני ביטוח פנסיוני) רשאים לקבל מהגופים המוסדיים בגין שירותי הייעוץ  עמלת הפצה בלבד, שאת תנאיה והמגבלות על תשלומה, מוסמך השר מוסמך לקבוע.. בהתאם, נקבעו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(עמלות הפצה), התשס"ו-2006 (להלן – התקנות העיקריות) אשר קובעות תנאים לתשלום עמלת הפצה ליועצים פנסיוניים וליועצי השקעות. מוצעים שלושה תיקונים לתקנות – הוספת הוראה לעניין אופן תשלום עמלת הפצה, הוראה אשר תוחל הן ביחס ליועצים פנסיונים והן ביחס לסוכנים פנסיונים, הרחבת הגדרת קופת גמל כך שתינתן אפשרות ליועצים לקבל עמלת הפצה גם בנוגע לביטוחי מנהלים ולקופות גמל להשקעה, וכן מתן האפשרות ליועץ לחתום על הסכמי הפצה עם חברה מנהלת בתנאים שונים לגבי קבוצות מוצר שונות.

לתקנה 1

מוצע לתקן את ההגדרות כך שיתאימו להחלת התקנות גם לגבי סוכני ביטוח פנסיוניים וחברות ביטוח, כמפורט להלן:

(1)–(2) מוצע להוסיף את ההגדרה "בעל רישיון" אשר תכלול גם יועץ גם סוכן ביטוח פנסיוני וכן להוסיף את הגדרת סוכן ביטוח פנסיוני.

(3) מוצע לתקן את ההגדרה "עסקה" כך שלעניין תקנה 3א, תכלול גם סוכן ביטוח פנסיוני.

(4) מוצע להוסיף הגדרות לקופת ביטוח מבטיחת תשואה וקופת גמל מבטיחת תשואה וזאת בהתאם לתיקון הגדרת קופת גמל כאמור להלן.

(5) מוצע לתקן את ההגדרה "קופת גמל" כך שתכלול את כל סוגי המוצרים הפנסיוניים כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, לרבות קופת גמל שהן קופות ביטוח, ולמעט קרן פנסיה ותיקה, קופת ביטוח מבטיחת תשואה וקופת גמל מבטיחת תשואה. בהתאם, תחול הוראת תקנה 2 הקבועה כיום בתקנות העיקריות, וכן הוראת תקנה 3א המוצעת, על כלל סוגי המוצרים הפנסיונים כאמור.

(6) מוצע להוסיף הגדרה לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול), התשע"ב-2012, (להלן – תקנות דמי ניהול).

לתקנה 2

מוצע לתקן את  תקנה 2(א) כך שהחובה להתקשר בהסכמי הפצה בעלי תנאים זהים לגבי כלל קופות הגמל, תחול רק בנוגע למוצרים מאותה קבוצת מוצר. בהתאם הוספה הגדרת "קבוצות מוצרים" המפרטת את  סוגי המוצרים בכל קבוצה.

לתקנה 3

מוצע להוסיף תקנה 3א, אשר תקבע כי עמלת ההפצה אשר תשולם לבעל הרישיון מהגוף המוסדי, תהיה בדרך של תשלום כספי בלבד, ולא בדרך של הטבות אחרות.

לתקנה 4

בכדי לאפשר לבעלי הרישיון ולגופים המוסדיים להיערך ליישום תקנות אלה, מוצע לקבוע כי מועד התחילה של תיקון התקנות יהיה ביום 1 ביולי 2017.


[1] ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

[2] ק"ת התשס"ו, עמ' 496

[3] ק"ת התשע"ב, עמ' 1260