אגרת חוב

הגדרה כלליתעריכה

סוג של הלוואה, בה מנפיק הצד הלווה אגרת חוב לצד המלווה, ובה הוא מתחייב להחזיר את קרן ההלוואה בתוספת ריבית מוגדרת וובחלק מהמקרים גם בתוספת הצמדה.