לוח תמותה

הגדרה כלליתעריכה

טבלה המציגה את שיעור האנשים מתוך אוכלוסייה מוגדרת, אשר צפויים להישאר בחיים בכל אחת מהשנים הבאות.

לוחות תמותה נמצאים בשימוש חברות ביטוח, קרנות פנסיה והמוסד לביטוח לאומי, לניתוחים אקטואריים ולקביעת גובה הפרמיות במוצרי ביטוח חיים וביטוח זיקנה.