מיטב הון 2001

הגדרה כלליתעריכה

פוליסת ביטוח מנהלים מסוג ביטוח מנהלים עדיף המשלבת כיסוי למקרה מוות וחיסכון ארוך טווח.

במקרה מותו של המבוטח במהלך תקופת הביטוח ישולם סכום הביטוח למוטבים בתשלום חד-פעמי. סכום הביטוח במקרה מוות יהיה בגובה רכיב ביטוח החיים (ריסק) שנרכש בחודש הפטירה, בתוספת סכום החיסכון שנצבר בפוליסה עד למועד הפטירה.

בתום תקופת הביטוח, ישולם סכום החיסכון שנצבר עד ה-1.1.2008 בסכום חד-פעמי, ואילו סכומים שהופקדו לאחר מועד זה ניתן יהיה למשוך כקצבה חודשית.

ראו גםעריכה