מיטב קצבה 2001

הגדרה כלליתעריכה

פוליסת ביטוח מנהלים מסוג ביטוח מנהלים עדיף המשלבת כיסוי למקרה מוות וחיסכון ארוך טווח.

במקרה מותו של המבוטח במהלך תקופת הביטוח ישולם סכום הביטוח למוטבים בתשלום חד-פעמי. סכום הביטוח במקרה מוות יהיה בגובה רכיב ביטוח החיים (ריסק) שנרכש בחודש הפטירה, בתוספת סכום החיסכון שנצבר בפוליסה עד למועד הפטירה.

בהגיע המבוטח לגיל פרישה, תשולם לו קצבה חודשית לכל ימי חייו בהתבסס על סכום החיסכון שנצבר ולא פחות מ-240 תשלומים חודשיים.

ראו גםעריכה