פרמיה משתנה

הגדרה כלליתעריכה

פרמיה שמשלם המבוטח עבור הביטוח, אשר סכומה משתנה אחת לתקופה בהתאם לתנאי הפוליסה.

ראו גםעריכה