תוכן עניינים

הגדרה כללית

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני, המאפשרת לחוסכים בה לקבל תשלום חודשי לכל ימי חייהם לאחר יציאתם לגימלאות, וכן כיסויים ביטוחיים למקרה מוות או אובדן כושר עבודה טרם היציאה לגימלאות. על מנת לעודד את החיסכון בקרן הפנסיה מעניקה המדינה מגוון הטבות מס לחוסכים בקרן.

סוגי קרנות פנסיה

ארבעה סוגים של קרנות פנסיה קיימים כיום בישראל: קרן פנסיה חדשה מקיפה, קרן פנסיה חדשה כללית, קרן פנסיה ותיקה מאוזנת וקרן פנסיה ותיקה גרעונית. ההצטרפות לקרנות הפנסיה הותיקות אינה אפשרית מאז שנת 1995.

קרן פנסיה חדשה מקיפה

קרן פנסיה שהוקמה לאחר שנת 1995, וכוללת חיסכון לפנסיה לצד כיסויים ביטוחיים למקרים של פטירת המבוטח (פנסיית שארים) או הגעתו למצב של אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות) לפני הפרישה לפנסיה.

קרן הפנסיה המקיפה היא "קרן צוברת", שבה הקיצבה העתידית נקבעת בהתאם להפקדות החוסך ורווחי התשואה שלו לאורך השנים.

קרן הפנסיה המקיפה מחוייבת על פי חוק לשמור על איזון אקטוארי, והיא זכאית להשקיע חלק מכספי הקרן באגרות חוב מיועדות, המבטיחות תשואה שנתית ריאלית של 4.86%.

קרן פנסיה חדשה כללית

גם קרן הפנסיה החדשה הכללית (נקראת גם "קרן פנסיה משלימה") קיימת מאז שנת 1995, במקביל לקרן הפנסיה המקיפה, ומהווה מכשיר חיסכון פנסיוני. בניגוד לקרן הפנסיה המקיפה, קרן הפנסיה הכללית אינה זכאית להשקיע את כספיה באגרות חוב מיועדות.

קרן הפנסיה הכללית היא "קרן צוברת", שבה הקיצבה העתידית נקבעת בהתאם להפקדות החוסך ורווחי התשואה שלו לאורך השנים, והיא מוייבת על פי חוק לשמור על איזון אקטוארי.

קרן פנסיה ותיקה מאוזנת

קרן פנסיה, שההצטרפות אליה נסגרה בשנת 1995, ומהווה מכשיר חיסכון פנסיוני הכולל גם כיסויים ביטוחיים למקרה מוות או אובדן כושר עבודה טרם היציאה לגמלאות.

קרן הפנסיה הותיקה המאוזנת מבוססת על צבירת זכויות, הנקבעות לפי שנות הותק של החוסך בקרן, והיא זכאית להשקיע 30% מכספי הקרן באגרות חוב מיועדות, המבטיחות תשואה שנתית ריאלית של 4.86%.

בניגוד לקרנות הפנסיה הותיקות הגרעוניות ("קרנות הפנסיה שבהסדר"), בקרנות המאוזנות היה קיים איזון אקטוארי ולכן הן לא נכללו בהסדר.

קרן פנסיה ותיקה שבהסדר

קרן פנסיה, שההצטרפות אליה נסגרה בשנת 1995, ומהווה מכשיר חיסכון פנסיוני הכולל גם כיסויים ביטוחיים למקרה מוות או אובדן כושר עבודה טרם היציאה לגמלאות.

קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר מבוססות על צבירת זכויות, הנקבעות לפי שנות הותק של החוסך בקרן.

בשנת 2003 הולאמו קרנות הפנסיה הותיקות, לאחר שצברו גרעונות אקטואריים משמעותיים (ולכן הן נקראות גם "קרנות פנסיה ותיקות גרעוניות"), והן מנוהלות כיום על ידי משרד האוצר.

כל קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר פועלות לפי תקנון אחיד, המגדיר את זכויות וחובות העמיתים בקרן.

כיסויים ביטוחיים בקרן הפנסיה

קרנות הפנסיה כוללות כיסויים ביטוחיים למקרה מוות או אובדן כושר עבודה, המבוססים על מנגנון של ערבות הדדית.

מנגנון הערבות ההדדית קובע כי תשלומי הביטוח לעמיתים משולמים מהתשלומים השוטפים שמשלמים העמיתים לקרן עבור ביטוחים אלה. במידה ותשלומי הביטוח של הקרן לעמיתים גבוהים יותר מהתשלומים השוטפים שמשלמים כלל העמיתים עבור הביטוח, נוצר בקרן גרעון אקטוארי, הממומן מכספי החיסכון של העמיתים.

ביטוח שארים

ביטוח נכות

מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה

החוסכים בקרנות הפנסיה החדשות יכולים לבחור את מסלול ההשקעה בו הם מעוניינים, מתוך מגוון של מסלולי השקעה ברמות סיכון משתנות.

מסלול השקעה כללי

מסלול ההשקעה שהיה עד שנת 2016 מסלול ברירת המחדל של קרנות הפנסיה, ובו נוהלו כספי העמיתים בהתאם למדיניות ההשקעה של כל קרן, במגבלות רמת הסיכון המוגדרת על ידי המפקח על הביטוח.

מסלול השקעה מותאם גיל (חכ"ם)

מסלול השקעה, שהוגדר החל משנת 2016 כמסלול ברירת המחדל למצטרפים חדשים.

במסלול ההשקעה מותאם גיל מנוהלים כספי החוסכים ברמות סיכון משתנות, באופן המקטין באופן אוטומטי את רמת הסיכון בניהול ההשקעות ככל שעולה גילו של העמית.

מסלולי ההשקעה הבסיסיים מהם מורכב המודל הם: מסלול עד גיל 50, מסלול לגילאי 50-60 ומסלול מגיל 60 ואילך, אך קרנות הפנסיה יכולות להחליט על הגדרת מסלולים נוספים לטווחי גילאים של חמש שנים לפחות.

מסלול השקעה מתמחה

מסלול השקעה המתמחה באפיק השקעה מסויים (לדוגמא - מניות/אג"ח/מט"ח), או בתחום השקעה מסויים (לדוגמא - ישראל/חו"ל), או במכשיר השקעה (לדוגמא - מסלולים מחקי מדדים בארץ ובעולם).

דמי ניהול

דמי ניהול בקרנות הפנסיה החדשות

דמי הניהול בקרנות הפנסיה החדשות נגבים מההפקדות לקרן וכן מיתרת החיסכון הצבורה בקרן.

דמי הניהול המרביים בקרן פנסיה חדשה מקיפה עומדים על 6% מההפקדות ו-0.5% לשנה מהיתרה הצבורה.

דמי הניהול המרביים בקרן פנסיה חדהש כללית עומדים על 4% מההפקדות ו-1.05% לשנה מהיתרה הצבורה.

דמי ניהול בקרנות הפנסיה הותיקות

בקרנות הפנסיה הוותיקות לא משולמים דמי ניהול במהלך תקופת החיסכון וההפקדות, אלא רק לאחר היציאה לפנסיה.

החוסכים בקרנות הפנסיה הותיקות משלמים דמי ניהול של 1.75% מקצבת הפנסיה החודשית, לכל אורך תקופת הפנסיה שלהם.