קרן פנסיה ותיקה גרעונית

הגדרה כללית

קרן פנסיה שהייתה בשליטת ההסתדרות ונוהלה על ידה. ואליהם הופנו כל העובדים החברים באיגודים המקצועיים.

קרנות הפנסיה הותיקות הגרעוניות אופיינו בהבטחת זכויות פנסיוניות על בסיס סבסוד צולב בין קבוצות עמיתים ועל בסיס עקרון האיזון הבין דורי.

בין הקרנות ניתן למצוא את: מבטחים הותיקה, מקפת הותיקה, נתיב, קג"מ, חקלאים וקרן פועלי בניין.

ברפורמה שבוצעה בענף הפנסיה בשנת 2003 הולאמו קרנות הפנסיה הותיקות הגרעוניות, עקב צבירת גרעונות אקטואריים גדולים והועברו לניהול המדינה תוך שהיא לוקחת עליה את האחריות האקטוארית למימוש התחייבויות הקרנות.