שחרור

הגדרה כלליתעריכה

כיסוי ביטוחי הכלול בחלק מפוליסות הביטוח אובדן כושר עבודה, הפוטר את המבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה מתשלום הפרמיה החודשית עבור הפוליסה.

גם ביטוח הנכות שבקרן הפנסיה יכול לכלול רכיב של שחרור, המגדיר שבמקרה של אובדן כושר עבודה, תמשיך קרן הפנסיה את הפקדות המבוטח לחיסכון בקרן, בהתאם לשכר המבוטח של העמית טרם קרות מקרה הביטוח.